Τα “παράδοξα” του Ισραήλ ή η λήθη της κόλασης

Σε καμία περί­πτω­ση το Ισρα­ήλ δεν μπο­ρεί να αγνο­ή­σει ή να δικαιο­λο­γή­σει τον γενο­κτο­νι­κό χαρα­κτή­ρα των ενερ­γειών του στη Γάζα… “Η ιστο­ρία εμφα­νί­ζε­ται δύο φορές: την πρώ­τη ως τρα­γω­δία τη δεύ­τε­ρο, ως φάρ­σα”: Αυτή είναι μια πολύ γνω­στή φρά­ση: κάπως έτσι ξεκι­νά η 18η Μπρυ­μαίρ του Λου­δο­βί­κου Βονα­πάρ­τη, έργο του Καρλ Μαρξ και με τον και­ρό … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Τα “παρά­δο­ξα” του Ισρα­ήλ ή η λήθη της κόλα­σης.