Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζέιμς Βατ, πατέρας της ατμομηχανής

Στις 24 Αυγού­στου 1819 πεθαί­νει ο Τζέιμς Βατ. Σκο­τσέ­ζος μηχα­νι­κός που αφιέ­ρω­σε το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της ζωής του στην τελειο­ποί­η­ση της ατμομηχανής.

Στις πρώ­τες ατμο­μη­χα­νές ο ατμός θερ­μαι­νό­ταν και ψυχό­ταν μέσα σε έναν κύλιν­δρο. Ο Βατ σχε­δί­α­σε ένα νέο είδος μηχα­νής, στο οποίο ο ατμός κρύ­ω­νε έξω από τον κύλιν­δρο, γεγο­νός που παρεί­χε στη μηχα­νή μεγα­λύ­τε­ρη ισχύ.

Ο Τζέιμς Βατ επι­νό­η­σε πολ­λούς τρό­πους για τη βελ­τί­ω­ση των ατμο­μη­χα­νών, οι οποί­οι εφαρ­μό­στη­καν και σε άλλες μηχα­νές. Ανά­με­σα στις εφευ­ρέ­σεις του Βατ είναι ακό­μη ο έλι­κας των πλοί­ων και το υδρό­με­τρο, με το οποίο μετρά­με την πυκνό­τη­τα των υγρών.

Οι ανα­κα­λύ­ψεις του Βατ έπαι­ξαν σημα­ντι­κό­τα­το ρόλο στην ανά­πτυ­ξη της βιο­μη­χα­νί­ας που τότε βρι­σκό­ταν στα σπάρ­γα­να όσον αφο­ρά την παρα­γω­γι­κό­τη­τά της. Οπως, επί­σης, οι εφαρ­μο­γές της ατμο­μη­χα­νής στις μετα­φο­ρές προ­κά­λε­σαν επανάσταση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο