Τζένη Καρέζη

Η Ευγε­νία Καρ­πού­ζη, όπως ήταν το πραγ­μα­τι­κό όνο­μα της Τζέ­νης Καρέ­ζης, γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 12 Ιανουα­ρί­ου 1934. Έζη­σε τα παι­δι­κά της χρό­νια σε διά­φο­ρες πόλεις, ακο­λου­θώ­ντας τις μετα­θέ­σεις των γονιών της που ήταν εκπαι­δευ­τι­κοί. Ο πατέ­ρας της, Κων­στα­ντί­νος Καρ­πού­ζης, ήταν μαθη­μα­τι­κός και η μητέ­ρα της, Θεώ­νη, δασκά­λα. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη μπή­κε εσω­τε­ρι­κή στο Γαλ­λι­κό Σχο­λείο … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Τζέ­νη Καρέ­ζη.