Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ

Τι ήταν και τι ήθε­λε το ΕΑΜ;

Ήταν ο οργα­νω­μέ­νος, ένο­πλος λαός, που πάλευε με κάθε μέσο ενά­ντια στον κατα­κτη­τή και τους συνερ­γά­τες του κι ήθε­λε να μας σώσει από την πεί­να και τη σκλα­βιά. Και εν πολ­λοίς το κατά­φε­ρε, ακό­μα και αν δεν μπό­ρε­σε να μας σώσει από τον κόσμο της μισθω­τής σκλα­βιάς και της εκμε­τάλ­λευ­σης. Πρό­σφε­ρε όμως πολύ­τι­μα και δια­χρο­νι­κά διδάγ­μα­τα, ακό­μα και μέσα από τις ήττες του.

Τι είναι και τι θέλει το σύγ­χρο­νο κακέ­κτυ­πο του ΕΑΜ, που επι­χει­ρεί να δρέ­ψει δάφ­νες από το αθά­να­το κρα­σί του αυθε­ντι­κού και να παρου­σια­στεί ως συνε­χι­στής του;

Είναι η επι­λο­γή ενός μεθυ­σμέ­νου κι αφο­πλι­σμέ­νου που οδη­γεί­ται στην απο­γο­ή­τευ­ση και στην αδρά­νεια. Και θέλει να φτια­σι­δώ­σει τον κόσμο της σκλα­βιάς και της εκμε­τάλ­λευ­σης με «αρι­στε­ρά» άλλο­θι και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κά στολίδια.

Πόση σχέ­ση έχουν μετα­ξύ τους; Όση ο φάντης με το ρετσι­νό­λα­δο. Όπως λέει κι ο θυμό­σο­φος λαός μας, εκεί που κρε­μού­σαν οι κλέ­φτες τα άρμα­τα, κρε­μούν οι γύφτοι τα νταούλια.

Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο