Το αριστουργηματικό ντοκιμαντέρ GAZA από τις 7‑Δεκ στους κινηματογράφους

GAZA των Garry Keane και Andrew McConnell από τις 7/12 στους κινη­μα­το­γρά­φους σε 1η προ­βο­λή από τη NEW STAR Το αρι­στουρ­γη­μα­τι­κό ντο­κι­μα­ντέρ πιο επί­και­ρο από ποτέ. “Μονα­δι­κά απο­κα­λυ­πτι­κή και εντε­λώς δια­φω­τι­στι­κή, το GAZA επι­τρέ­πει στο κοι­νό να ταυ­τι­στεί με τους μονα­δι­κούς ρυθ­μούς της συνη­θι­σμέ­νης ζωής σε μια περιο­χή που ταρά­ζε­ται από συγκρού­σεις” “Ένα υπέ­ρο­χο ντο­κι­μα­ντέρ που εστιά­ζει … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το αρι­στουρ­γη­μα­τι­κό ντο­κι­μα­ντέρ GAZA από τις 7‑Δεκ στους κινη­μα­το­γρά­φους.