Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Θέατρο στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βιο­μη­χα­νι­κό Μου­σείο Φωταερίου

«Το Θέα­τρο στο ΒΜΦ»
4 μονα­δι­κές θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις για σχο­λι­κές ομάδες

Φέτος, το Βιο­μη­χα­νι­κό Μου­σείο Φωτα­ε­ρί­ου εντάσ­σει στο εκπαι­δευ­τι­κό του πρό­γραμ­μα «Το Θέα­τρο στο ΒΜΦ». Κατά τη διάρ­κεια της σχο­λι­κής χρο­νιάς 2015–16, μαθη­τές Δημο­τι­κού, Γυμνα­σί­ου και Λυκεί­ου θα έχουν την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σουν 4 μονα­δι­κές θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις που εμπνεύ­στη­καν από τη γραμ­μή παρα­γω­γής του φωτα­ε­ρί­ου, το παλαιό εργο­στά­σιο, τις συν­θή­κες εργα­σί­ας και τη ζωή στην περιο­χή του Γκαζιού.

Καλ­λι­τέ­χνες και θεα­τρι­κές ομά­δες έγρα­ψαν συνο­λι­κά 49 μονο­λό­γους και 34 παρα­μύ­θια με αφορ­μή το εργο­στά­σιο φωτα­ε­ρί­ου, τις εικό­νες και τις μυρω­διές του, στο πλαί­σιο της Διε­θνούς Ημέ­ρας Μου­σεί­ων 2014 και 2015 αντί­στοι­χα. Επι­τρο­πή αξιο­λό­γη­σης επέ­λε­ξε τα καλύ­τε­ρα κεί­με­να, τα οποία ανέ­βη­καν ως θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις στο χώρο των Παλαιών Φούρ­νων, την πηγή έμπνευ­σης και το φυσι­κό σκη­νι­κό τους.

Το Βιο­μη­χα­νι­κό Μου­σείο Φωτα­ε­ρί­ου παρου­σιά­ζει φέτος 2 από τους θεα­τρι­κούς μονο­λό­γους και 2 από τα παρα­μύ­θια που δια­κρί­θη­καν και αγα­πή­θη­καν ιδιαί­τε­ρα από το κοι­νό τις προη­γού­με­νες χρο­νιές, προ­σαρ­μο­σμέ­να πλέ­ον στις ανά­γκες του μαθη­τι­κού κοι­νού: «Η Μαρί­κα στο Γκά­ζι», «Στην αλλα­γή του χρό­νου», «Μια πόλη στο σκο­τά­δι» και «Το Γκα­ζά­κι και οι 12 Γυα­λι­στε­ροί Βόλοι».

 «Η Μαρί­κα στο Γκάζι»

Κεί­με­νο & σκη­νο­θε­σία: Έφη Λάνταβου
Ερμη­νεία: Χρι­στί­να Μανώλη

Οι θεα­τές γνω­ρί­ζουν το παλαιό εργο­στά­σιο και τη γραμ­μή παρα­γω­γής του φωτα­ε­ρί­ου, με ευφά­ντα­στο και δια­σκε­δα­στι­κό τρό­πο, μέσα από τα μάτια της πλη­θω­ρι­κής Μαρί­κας, κατοί­κου της περιο­χής του Γκαζιού!

Απευ­θύ­νε­ται σε:
Ομά­δες παι­διών 15–18 ετών

Ημε­ρο­μη­νί­ες:
Πέμ­πτη 29 & Παρα­σκευή 30 Οκτωβρίου
Πέμ­πτη 5 & Παρα­σκευή 6 Νοεμβρίου
Δευ­τέ­ρα 9 Νοεμβρίου
Δευ­τέ­ρα 16 Νοεμβρίου

«Στην αλλα­γή του χρόνου»

Κεί­με­νο: Αδα­μα­ντία Ξηρίδου
Σκη­νο­θε­σία: Πέπη Μοσχοβάκου

Ερμη­νεία: Νίκος Παναγιωτίδης

Το εργο­στά­σιο φωτα­ε­ρί­ου, η ελλη­νι­κή κοι­νω­νία του 19ου αιώ­να, η ιστο­ρία και η ατμό­σφαι­ρα της επο­χής ζωντα­νεύ­ουν στα μάτια του θεα­τή μέσα από τα λόγια και τις εμπει­ρί­ες ενός παλαιού εργαζόμενου.

Απευ­θύ­νε­ται σε:
Ομά­δες παι­διών 13–18 ετών

Ημε­ρο­μη­νί­ες:
Τρί­τη 13 Οκτωβρίου
Δευ­τέ­ρα 19 Οκτωβρίου
Πέμ­πτη 5 & Παρα­σκευή 6 Νοεμβρίου
Δευ­τέ­ρα 9 Νοεμβρίου
Δευ­τέ­ρα 16 Νοεμβρίου

«Μία πόλη στο σκοτάδι»

Κεί­με­νο: Χρί­στος Χριστόπουλος
Σκη­νο­θε­σία & Ερμη­νεία: Θεα­τρι­κή ομά­δα «Δον Κιχώτες»

Θέλεις να συμ­με­τά­σχεις στην εξι­χνί­α­ση του μυστη­ρί­ου που προ­σπα­θεί να λύσει ο ντε­τέ­κτιβ Φώτης Μαυρίδης; 

Μια τρε­λή κωμω­δία για το φωτα­έ­ριο με το πιο απροσ­δό­κη­το φινάλε!

Απευ­θύ­νε­ται σε:
Ομά­δες παι­διών 6–12 ετών

Ημε­ρο­μη­νί­ες:
Τετάρ­τη 14 & Πέμ­πτη 15 Οκτωβρίου
Τρί­τη 20 Οκτωβρίου
Πέμ­πτη 29 & Παρα­σκευή 30 Οκτωβρίου
Πέμ­πτη 12 & Παρα­σκευή 13 Νοεμ­βρί­ου 

«Το Γκα­ζά­κι και οι 12 γυα­λι­στε­ροί βόλοι»

Κεί­με­νο & Σκη­νο­θε­σία: Φιλιώ Λαζανά
Ερμη­νεία: Θεα­τρι­κή ομά­δα «Ρακούν»

Θέλεις να γνω­ρί­σεις το μικρό Γκα­ζά­κι; Να συμ­με­τά­σχεις στις περι­πέ­τειες του;

Μία δια­δρα­στι­κή θεα­τρι­κή παρά­στα­ση που παρου­σιά­ζει την ιστο­ρία και τη λει­τουρ­γία του εργο­στα­σί­ου φωτα­ε­ρί­ου ενώ παράλ­λη­λα πραγ­μα­τεύ­ε­ται θέμα­τα όπως η ζωή και οι ανθρώ­πι­νες σχέσεις.

Απευ­θύ­νε­ται σε:
Ομά­δες παι­διών 6–12 ετών

Ημε­ρο­μη­νί­ες:
Τετάρ­τη 7 & Πέμ­πτη 8 Οκτωβρίου
Τρί­τη 13 Οκτωβρίου
Δευ­τέ­ρα 19 Οκτωβρίου
Τετάρ­τη 21 Οκτωβρίου
Τρί­τη 10 & Τετάρ­τη 11 Νοεμβρίου
Τετάρ­τη 18 Νοεμβρίου

Διάρ­κεια παραστάσεων:
60 λεπτά

Κόστος συμ­με­το­χής για όλες τις παρα­στά­σεις: 6 €/άτομο

*Στην τιμή συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται η παρα­κο­λού­θη­ση της θεα­τρι­κής παρά­στα­σης και η προ­βο­λή αρχεια­κού υλι­κού για το παλαιό εργο­στά­σιο φωταερίου.

Ώρες: 9.30–12.30

*Οι παρα­στά­σεις πραγ­μα­το­ποιού­νται με ελά­χι­στο αριθ­μό τα 80 άτομα.
10% έκπτω­ση για ομά­δες 120 ατό­μων και 15% για ομά­δες 200 ατόμων.

Κρα­τή­σεις και περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: 

Βιο­μη­χα­νι­κό Μου­σείο Φωταερίου

Τηλ.: 210 3475535, 210 3461589, 210 3475518
Fax: 210 3413228

E‑mail: [email protected]
Facebook page: Βιο­μη­χα­νι­κό Μου­σείο Φωταερίου/Industrial Gas Museum

Πρό­σβα­ση:

Μετρό: Σταθ­μός «Κερα­μει­κός», Τρό­λεï: No. 21 (από Ομό­νοια), Στά­ση «Φωτα­έ­ριο», Λεω­φο­ρεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στά­ση «Φωτα­έ­ριο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο