Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Το τίμημα» στο θέατρο «Ιλίσια»

Το έργο του Άρθουρ Μίλερ «Το Τίμη­μα», από τα γνω­στό­τε­ρα έργα του, με αυτο­βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία, γραμ­μέ­νο το 1967 και πολυα­νε­βα­σμέ­νο σε θεα­τρι­κές σκη­νές παγκο­σμί­ως με πιο πρό­σφα­τη αυτή του Broadway και πρω­τα­γω­νι­στή τον Danny De Vito, ανε­βαί­νει στο Θέα­τρο «Ιλί­σια». Οι δια­χρο­νι­κές αλή­θειες του έργου του μεγά­λου Αμε­ρι­κα­νού συγ­γρα­φέα ζωντα­νεύ­ουν και φωτί­ζο­νται από τη σκη­νο­θε­τι­κή ματιά της Ιωάν­νας Μιχαλακοπούλου.

Το «Τίμη­μα » ήταν από τα αγα­πη­μέ­να έργα του Άρθουρ Μίλερ, καθώς είναι και το μόνο έργο που απο­φά­σι­σε να σκη­νο­θε­τή­σει. Σκια­γρα­φεί τους χαρα­κτή­ρες του περί­τε­χνα να προ­σπα­θούν να ισορ­ρο­πή­σουν και να ανα­με­τρη­θούν με τον εαυ­τό τους, σε έναν κόσμο χωρίς δικαιο­σύ­νη, όπου το παρελ­θόν καθο­ρί­ζει το παρόν σε μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα χωρίς λογική.

Ο Γιώρ­γος Μιχα­λα­κό­που­λος ανε­βαί­νει στη θεα­τρι­κή σκη­νή του «Ιλί­σια» για να ερμη­νεύ­σει τον Ρωσο­ε­βραίο παλαιο­πώ­λη Gregory Solomon, την πηγή του κωμι­κού στο έργο, το ρόλο που κινεί τα νήμα­τα της δρά­σης. Ο Γερά­σι­μος Σκια­δα­ρέ­σης και ο Χρή­στος Σαπουν­τζής ενσαρ­κώ­νουν τα δύο αδέλ­φια που συνα­ντιού­νται μετά από πολ­λά χρό­νια για να αντι­με­τω­πί­σουν το παρελ­θόν τους. Μαζί τους η Ρένια Λουι­ζί­δου στο ρόλο της γυναί­κας, η οποία διεκ­δι­κεί τη ζωή της που τόσα χρό­νια βρί­σκε­ται σε αναμονή.

Μετά­φρα­ση: Μάκη Μαρ­σέιγ. Από­δο­ση — Σκη­νο­θε­σία: Ιωάν­να Μιχα­λα­κο­πού­λου. Σκη­νι­κά: Γιάν­νης Μου­ρί­κης. Κοστού­μια: Πανα­γιώ­τα Κοκ­κο­ρού. Φωτι­σμοί: Νίκος Βλασόπουλος.

Ημέ­ρες και ώρες παρα­στά­σε­ων: Τετάρ­τη στις 19.00, Πέμ­πτη στις 21.00, Παρα­σκευή στις 21.00, Σάβ­βα­το στις 21.00, Κυρια­κή στις 19.00.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο