Το φάντασμα

Γρά­φει ο \\ Από­στο­λος Δ. Καρα­μπάς  «Ένα  φάντα­σμα πλα­νιέ­ται πάνω από την Ευρώ­­πη-το φάντα­σμα του Κομ­μου­νι­σμού», με αυτή τη φρά­ση αρχί­ζει το εκπλη­κτι­κό εκεί­νο ιστο­ρι­κό κεί­με­νο στο οποίο για πρώ­τη φορά παρου­σιά­ζε­ται  η μαρ­ξι­στι­κή κοσμο­θε­ω­ρία, ένα συγκρο­τη­μέ­νο πρό­γραμ­μα με τις αρχές και τις επι­διώ­ξεις των κομ­μου­νι­στών. Ένα μανι­φέ­στο (manifesto) που  απαι­τεί ο λαός να βγει … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το φάντα­σμα.