Τόμας Πέιν, «πατέρας της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας»

8 Ιου­νί­ου 1809 πεθαί­νει ο δια­πρε­πής Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός Τόμας Πέιν, «πατέ­ρας της Αμε­ρι­κα­νι­κής Ανε­ξαρ­τη­σί­ας» (απ’ τους βασι­κούς συντά­κτες της Δια­κή­ρυ­ξης της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας το 1776). Ηταν από τους πρω­τα­γω­νι­στές του Αγώ­να της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας και μαζί με τον Τόμας Τζέ­φερ­σον τάχτη­κε υπέρ της κατάρ­γη­σης της δου­λεί­ας. Πήρε μέρος στη Μεγά­λη Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση. Τα πιο γνω­στά έργα του είναι: … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Τόμας Πέιν, «πατέ­ρας της Αμε­ρι­κα­νι­κής Ανε­ξαρ­τη­σί­ας».