Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Φρικιαστικές λεπτομέρειες από τις ομαδικές σφαγές των δημοκρατικών φαντάρων και αξιωματικών στο Μακρονήσι»

Από το ενη­με­ρω­τι­κό σημεί­ω­μα, Εκδο­ση “Ραδιο­φω­νι­κών Νέων”  γράμ­μα αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα στη γαλ­λι­κή εφη­με­ρί­δα “Ντε­φάνς”, σχε­τι­κά με τα αιμα­τη­ρά γεγο­νό­τα τον Φεβρουά­ριο — Μάρ­τιο 1948 στη χαρά­δρα της Μακρο­νή­σου (Το σχέ­διο είναι του Γιώρ­γου Φαρσακίδη).

makronisos1

Φρικιαστικές λεπτομέρειες από τις ομαδικές σφαγές των δημοκρατικών φαντάρων και αξιωματικών στο Μακρονήσι

Στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μακρο­νη­σιού κρα­τού­νται πάνω από 15.000 δημο­κρα­τι­κοί στρα­τιώ­τες και αξιωματικοί.

Τα αιμα­τη­ρά γεγο­νό­τα έλα­βαν χώρα τη στιγ­μή, που η κυβέρ­νη­ση της Αθή­νας δια­στρε­βλώ­νο­ντας επί­τη­δες την αλή­θεια ανα­κοί­νω­σε ότι πρό­κει­ται για «στά­ση» των κρα­του­μέ­νων»,. Να ποια είναι η αλήθεια.

Πώς άρχι­σαν οι δολοφονίες

Την Κυρια­κή 29/2/48, μόλις ξημέ­ρω­σε, ύστε­ρα από το πρω­ι­νό προ­σκλη­τή­ριο, οι αρχές του στρα­το­πέ­δου διέ­τα­ξαν τους κρα­τού­με­νους να συγκε­ντρω­θούν σε μια χαρά­δρα με αμφι­θε­α­τρι­κό σχή­μα, όπου συνή­θως γινό­ταν η λειτουργία.

Όταν έφτα­σαν εκεί οι κρα­τού­με­νοι, είδαν ότι δεν υπήρ­χε κανέ­νας παπάς, παρά μόνο τοπο­θε­τη­μέ­νες φρου­ρές γύρω γύρω. Οι αστυ­νο­μι­κοί πήραν δια­τα­γή να συλ­λά­βουν 2 στρα­τιώ­τες τους οποί­ους κάλε­σαν να βγουν έξω.. Οι στρα­τιώ­τες αρνή­θη­καν να υπα­κού­σουν, υπο­πτευό­με­νοι ότι θα τους εκτε­λού­σαν.  Τη στιγ­μή που οι στρα­τιώ­τες πήγαν στον ανθυ­πο­λο­χα­γό Καρ­δα­ρά να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν, οι άντρες της φρου­ράς φώνα­ξαν: «Αφή­στε τον Ανθυ­πο­λο­χα­γό ελεύθερο» .

Τα πρώ­τα θύμα

Οι κρα­τού­με­νοι απο­σύρ­θη­καν και όταν ο Καρ­δα­ράς απο­μα­κρύν­θη­κε λίγο διέ­τα­ξε «πυρ». Ο Καρ­δα­ράς ήταν στην Κατο­χή στη Γενι­κή Ασφά­λεια που οργά­νω­σαν οι Γερ­μα­νοί. Οι άνδρες της φρου­ράς άρχι­σαν τότε να ρίχνουν πάνω στη συγκέ­ντρω­ση, πάνω σε 4.500 ανθρώ­πους από πολύ κοντι­νή από­στα­ση. Σκο­τώ­θη­καν 6 και τραυ­μα­τί­στη­καν 11 στρα­τιώ­τες. Οι άλλοι κρα­τού­με­νοι μπρο­στά σε αυτό το φρι­χτό θέα­μα, ξεγύ­μνω­σαν τα στή­θια τους και φώνα­ζαν «χτυ­πά­τε εδώ».

Η δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στα­μά­τη­σε ύστε­ρα από επέμ­βα­ση του ταγ­μα­τάρ­χη Χαραμπή.

Αυτή είναι η πρώ­τη φάση της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης. Την άλλη μέρα ο συνταγ­μα­τάρ­χης Μπαϊ­ρα­κτά­ρης που πήγε στους κρα­τού­με­νους, έβα­λε τους φρου­ρούς να φωνά­ξουν με χωνιά «μην γίνε­σθαι συνυ­πεύ­θυ­νοι με τους Κομ­μου­νι­στές. Εκεί­νοι που θέλουν να περά­σουν στον κυβερ­νη­τι­κό στρα­τό, να συγκε­ντρω­θούν στο προ­αύ­λιο του 7ου λόχου. Εκεί­νοι που δεν θα συμ­μορ­φω­θούν, θα τιμω­ρη­θούν αμειλίκτως».

Τέσ­σε­ρις μόνο κρα­τού­με­νοι κατευ­θύν­θη­καν στο κτί­ριο του 7ου λόχου.

Οι Ηρω­ες ψάλ­λουν τον Εθνι­κό Ύμνο

Ύστε­ρα από ένα τέταρ­το οι φρου­ροί επε­τέ­θη­καν ενά­ντια στους κρα­τού­με­νους μέσα στις σκη­νές, τις κου­ζί­νες και όπου αλλού τους έβρι­σκαν και τους σώρια­ζαν στη γη.

Τη στιγ­μή εκεί­νη οι κρα­τού­με­νοι πατριώ­τες στά­θη­καν για λίγο και έψα­λαν τον Εθνι­κό Ύμνο.

Οι κρα­τού­με­νοι μετά προ­χώ­ρη­σαν προς τη θάλασ­σα, απ’ όπου εμφα­νί­στη­κε ένα περι­πο­λι­κό σκά­φος, που άρχι­σε να βάλει ενά­ντιά τους. Οι φρου­ροί διέ­τα­ξαν τους κρα­τού­με­νους να καθί­σουν κάτω και τότε ρίχτη­καν πάνω τους με τα ρόπα­λα. Τρεις αερο­πό­ρους κρα­τού­με­νους τους σκό­τω­σαν με τον πιο άγριο τρό­πο και έρι­ξαν τα πτώ­μα­τά τους στη θάλασ­σα. Οι δήμιοι διέ­δω­σαν ότι πνί­χτη­καν μόνοι τους.

Ποιος ήταν ο ακρι­βής αριθ­μός των σκο­τω­μέ­νων, κανέ­νας δεν μπο­ρεί να ξέρει. Στην ανα­κοί­νω­σή τους οι μοναρ­χο­φα­σί­στες είπαν, ότι σκο­τώ­θη­καν 42. Είναι όμως βέβαιο ότι, την επο­μέ­νη από τη δύνα­μη της 4ης Μεραρ­χί­ας έλει­παν 242 άντρες. Αρπά­χτη­καν 700 και μετα­φέρ­θη­καν σε άγνω­στο μέρος. 40 κρα­τού­με­νοι άνοι­ξαν τις φλέ­βες τους για να απο­φύ­γουν τα απάν­θρω­πα βασανιστήρια.

Τι στοι­χί­ζει η άρνη­ση μετάνοιας

Ζητούν από τους κρα­τού­με­νους να υπο­γρά­ψουν δηλώ­σεις μετα­νοί­ας. Αν δεν υπο­γρά­ψεις δήλω­ση, δεν αφή­νε­σαι ελεύ­θε­ρος και αν ακό­μη λήξει η ποι­νή σου. Δεν πας στο νοσο­κο­μείο έστω κι αν έχεις 40 πυρε­τό. Αν δεν υπο­γρά­ψεις σε στέλ­νουν στο στρα­το­δι­κείο κι από κει στο εκτε­λε­στι­κό απόσπασμα.

Να η αλή­θεια για τα γεγο­νό­τα της Μακρο­νή­σου, για το σύγ­χρο­νο δρά­μα των Ελλή­νων πατριωτών.

ΕΚΔΟΣΗ Ραδιο­φω­νι­κών Νέων

Πηγή: Μακρό­νη­σος Ψηφια­κό Αρχείο

Φωτοαντίγραφο αεροφωτογραφίας του Α' Τάγματος Σκαπανέων

Φωτο­α­ντί­γρα­φο αερο­φω­το­γρα­φί­ας του Α’ Τάγ­μα­τος Σκα­πα­νέ­ων (κατά την 28 Φεβρ. 1948)

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ του Γιώρ­γου Φαρσακίδη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο