Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψηφίζεις Χρυσή Αυγή — Ψηφίζεις ΝΑΖΙ, δολοφόνους, νοσταλγούς του Χίτλερ

«Ο πατριω­τι­σμός είναι το τελευ­ταίο κατα­φύ­γιο των απα­τε­ώ­νων» έγρα­φε το 18ο αιώ­να ο βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Σάμιου­ελ Τζόν­σον. Φορώ­ντας τη μάσκα του “πατριω­τι­σμού” εμφα­νί­ζε­ται και σήμε­ρα η ναζι­στι­κή, εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή ζητώ­ντας την ψήφο του λαού.

Μόνο που κάτω από την «πατριω­τι­κή» μάσκα των χρυ­σαυ­γι­τών κρύ­βε­ται το απο­κρου­στι­κό πρό­σω­πο του Ναζι­σμού, της πιο φρι­χτής ιδε­ο­λο­γί­ας που αιμα­το­κύλ­λη­σε την ανθρω­πό­τη­τα κατά το Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Αυτή είναι η ιδε­ο­λο­γία της Χρυ­σής Αυγής, η ιδε­ο­λο­γία του Χίτλερ, του Γκέ­μπελς, των SS, της Γκε­στά­πο, των Ταγ­μα­τα­σφα­λη­τών της Κατοχής.

Οι ίδιοι οι χρυ­σαυ­γί­τες, όσο κι’ αν σήμε­ρα προ­σπα­θούν να απο­ποι­η­θούν τις χιτλε­ρι­κές τους ιδέ­ες παρι­στά­νο­ντας τους «αγνούς πατριώ­τες», έχουν παρα­δε­χθεί ότι είναι ΝΑΖΙ. Το επί­ση­μο περιο­δι­κό της οργά­νω­σης βρί­θει υμνο­λο­γιών στον Χίτλερ και το Τρί­το Ράϊχ.

Ο Μιχα­λο­λιά­κος έχει παρα­δε­χθεί δημό­σια ότι η συμ­μο­ρία του είναι «η σπο­ρά των ηττη­μέ­νων του ’45».

Γνω­στά στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυγής, όπως ο θρα­σύ­δει­λος Κασι­διά­ρης, έχουν στο σώμα τους χαραγ­μέ­νες τις σβά­στι­κες της ναζι­στι­κής Γερμανίας.

Από τη δίκη της Χρυ­σής Αυγής έχουν προ­κύ­ψει δεκά­δες αδιαμ­φι­σβή­τη­τα ντο­κου­μέ­ντα με στε­λέ­χη της οργά­νω­σης να καμα­ρώ­νουν μπρο­στά από ναζι­στι­κά σύμ­βο­λα (βλ. Μιχα­λο­λιά­κος, Παπ­πάς, Κασι­διά­ρης κλπ).

Λίγες ώρες πριν τις εκλο­γές της 26ης Μαί­ου κάθε επί­δο­ξος ψηφο­φό­ρος της Χρυ­σής Αυγής, κάθε εργαζόμενος/νη, νέος και νέα που σκο­πεύ­ει να στη­ρί­ξει το ναζι­στι­κό, εγκλη­μα­τι­κό αυτό μόρ­φω­μα, ας φέρει για λίγο στο νου:

- Τους δολο­φο­νη­μέ­νους από χέρια χρυ­σαυ­γι­τών Παύ­λο Φύσ­σα και Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν.

- Τις σφα­γές στο Δίστο­μο, τα Καλά­βρυ­τα, τη Βιάν­νο, την Κάν­δα­νο, τον Χορ­τιά­τη, το Κομ­μέ­νο, το Δοξά­το, το Κοντο­μα­ρί, που φέρουν την σφρα­γί­δα των πολι­τι­κών προ­γό­νων της Χρυ­σής Αυγής — των Ναζί και των Ταγματασφαλιτών.

distomo

Η σφα­γή του Διστό­μου, 10 Ιου­νί­ου 1944. Η θηριω­δία των Ναζί άφη­σε πίσω της 214 νεκρούς.

- Το Άου­σβιτς, το Ντα­χά­ου, το Μαουτ­χά­ου­ζεν και τα άλλα κολα­στή­ρια που δημιούρ­γη­σαν τα ινδάλ­μα­τα των χρυ­σαυ­γι­τών. Εκεί όπου δολο­φο­νή­θη­καν με τον πλέ­ον απάν­θρω­πο και βάρ­βα­ρο τρό­πο εκα­τομ­μύ­ρια άνθρωποι.

holocaust

Βου­νό από πτώ­μα­τα σε στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης στη Γερ­μα­νία. Σε 17 εκα­τομ­μύ­ρια υπο­λο­γί­ζο­νται τα θύμα­τα του Ναζι­σμού κατά το Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

- Την προ­δο­σία της Κύπρου που οργα­νώ­θη­κε και τελέ­στη­κε επί των ημε­ρών της Χού­ντας την οποία υμνο­λο­γούν και νοσταλ­γούν οι χρυσαυγίτες.

Η Χρυ­σή Αυγή παρου­σιά­ζε­ται με το προ­σω­πείο της «πατριω­τι­κής» και «αντι­συ­στη­μι­κής» οργά­νω­σης, όμως δεν είναι τίπο­τε απ’ τα δύο.

Ποιά πατρί­δα, άρα­γε, αγα­πά αυτός που δολο­φο­νεί και κυνη­γά έλλη­νες και μετα­νά­στες εργά­τες; Πόσο «πατριώ­της» είναι αυτός που στη­ρί­ζει την παρα­μο­νή της Ελλά­δας στη δολο­φο­νι­κή μηχα­νή του ΝΑΤΟ; Τι «πατριω­τι­σμός» είναι αυτός που ζητά μέχρι και το ξεπού­λη­μα ελλη­νι­κής γης (βρα­χο­νη­σί­δων) σε μεγαλοεπιχειρηματίες;

Πόσο «αντι­συ­στη­μι­κός» είναι αυτός που κατα­θέ­τει στη Βου­λή πάνω από 100 ερω­τή­σεις υπέρ των συμ­φε­ρό­ντων των εφο­πλι­στών; Πόσο «ενά­ντια στο σύστη­μα» είναι να στη­ρί­ζεις, όπως η Χρυ­σή Αυγή, τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγα­λο­βιο­μη­χά­νων και της μεγα­λο­ερ­γο­δο­σί­ας; Τι είδους «αντι­συ­στη­μι­κοί» είναι αυτοί που στή­νουν δου­λε­μπο­ρι­κά γρα­φεία ώστε να εξα­σφα­λί­σουν φθη­νό εργα­τι­κό δυνα­μι­κό στους μεγα­λο­ερ­γο­δό­τες και τα αφεντικά;

Για να τελειώ­νου­με: Η Χρυ­σή Αυγή ΔΕΝ είναι ούτε πατριω­τι­κή, ούτε αντι­συ­στη­μι­κή δύνα­μη. Είναι μια συμ­μο­ρία ΝΑΖΙ, μια οργά­νω­ση που λει­τουρ­γεί με όρους μαφί­ας, απο­τε­λώ­ντας μακρύ χέρι και μαντρό­σκυ­λο του κεφα­λαί­ου ενά­ντια στους εργαζόμενους.

Ο ψηφο­φό­ρος που το 2012 «δεν ήξε­ρε», σήμε­ρα δεν έχει καμία δικαιο­λο­γία. Γνω­ρί­ζει, έχει ενη­με­ρω­θεί, ξέρει πολύ καλά τι εστί Χρυ­σή Αυγή. Σήμε­ρα, ψήφος και στή­ρι­ξη στην συμ­μο­ρία των χρυ­σαυ­γι­τών σημαί­νει έγκρι­ση και συνε­νο­χή στα εγκλή­μα­τα τους.

Μονα­δι­κή απά­ντη­ση στο σάπιο σύστη­μα που τρέ­φει και συντη­ρεί τα ναζι­στι­κά απο­βρά­σμα­τα της Χρυ­σής Αυγής είναι η ψήφος στο ΚΚΕ και τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση παντού, σε κάθε δήμο και περι­φέ­ρεια, στην ευρωβουλή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο