Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όπου και να συμβαίνει πονάει…

Δύο παιδιά Rohingya ξαποσταίνουν εν μέσω βροχής στα ριζοχώραφα κοντά στα σύνορα της Μιανμάρ με το Μπαγκλαντές στο οποίο προσπαθούν να βρουν καταφύγιο (Πηγή φωτό: Καθημερινή)

Δύο παι­διά Rohingya ξαπο­σταί­νουν εν μέσω βρο­χής στα ριζο­χώ­ρα­φα κοντά στα σύνο­ρα της Μιαν­μάρ με το Μπα­γκλα­ντές στο οποίο προ­σπα­θούν να βρουν κατα­φύ­γιο (Πηγή φωτό: Καθημερινή)

Περί­που 270.000 Ροχίν­γκια (μέλη της μου­σουλ­μα­νι­κής μειο­νό­τη­τας) που φεύ­γουν από τη Μιαν­μάρ για να γλι­τώ­σουν από τη βία στη χώρα τους έχουν ανα­ζη­τή­σει κατα­φύ­γιο στο Μπαν­γκλα­ντές τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες, δήλω­σε σήμε­ρα η εκπρό­σω­πος της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες (UNHCR)

Ο ξερι­ζω­μός όπου και να συμ­βαί­νει, πονά­ει. Πονά­ει και μας εξορ­γί­ζει. Και μας θυμώ­νει. Όμως, είναι χρή­σι­μο να μην ξεχνά­με ότι οι «περι­πέ­τειες» μειο­νο­τή­των έχουν αξιο­ποι­η­θεί για την προ­ώ­θη­ση δια­φό­ρων ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών (π.χ. πόλε­μοι σε Βαλ­κά­νια κ.τ.λ.), όπως και ότι η Νοτιο­α­να­το­λι­κή Ασία απο­τε­λεί πεδίο σφο­δρών αντα­γω­νι­σμών, μετα­ξύ κέντρων όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο