Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όριο φτώχειας

Γρά­φει ο Cogito ergo sum //

Βάζω στοί­χη­μα ότι αν σας ρωτή­σω πόσοι κάτοι­κοι αυτού του τόπου ζουν κάτω από το όριο της φτώ­χειας, δεν θα ξέρε­τε τι να μου απα­ντή­σε­τε. Βέβαια, την απά­ντη­ση και την έχε­τε ακού­σει στα κανά­λια και την έχε­τε δια­βά­σει στις εφη­με­ρί­δες αλλά τέτοια στοι­χεία δεν μένουν στο μυα­λό εύκο­λα. Επι­τρέψ­τε μου, λοι­πόν, να σας τα θυμί­σω: σύμ­φω­να με στοι­χεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2014 βρέ­θη­κε κάτω από το όριο της φτώ­χειας το 22,1% των κατοί­κων της Ελλά­δας, δηλα­δή κάπου 2,4 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι.  Αν οι αριθ­μοί αυτοί σας φαί­νο­νται τρο­μα­κτι­κοί, βια­στή­κα­τε. Συνε­χί­στε το διά­βα­σμα και υπό­σχο­μαι να τους κάνω τρομακτικώτερους.

Πρώ­τα-πρώ­τα, ας δού­με τί σημαί­νει «όριο φτώ­χειας». Μη νομί­ζε­τε ότι είναι ένα απλό νου­με­ρά­κι. Έχουν προ­τα­θεί δεκά­δες μαθη­μα­τι­κοί τρό­ποι για να υπο­λο­γί­ζε­ται αυτό το όριο και, φυσι­κά, κάθε φορά επι­λέ­γε­ται εκεί­νος ο οποί­ος οδη­γεί στο απο­τέ­λε­σμα που συμ­φέ­ρει περισ­σό­τε­ρο αυτόν ο οποί­ος το χρη­σι­μο­ποιεί. Πάντως, γενι­κά γίνε­ται παρα­δε­κτό ότι ως «όριο φτώ­χειας» ορί­ζε­ται το 60% του μέσου εισο­δή­μα­τος μιας χώρας.

Ftoxeia2

Με βάση αυτόν τον ορι­σμό, ας επι­στρέ­ψου­με στα στοι­χεία της ΕΛΣΤΑΤ για να παρα­τη­ρή­σου­με ότι την προη­γού­με­νη χρο­νιά, το 2013, κάτω από το όριο της φτώ­χειας βρι­σκό­ταν το 23,1% του πλη­θυ­σμού, δηλα­δή πάνω από 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι. Μη νομί­ζε­τε, όμως, ότι η κατά­στα­ση καλυ­τέ­ρε­ψε, έστω ελα­φρά.  Προσέξτε:

Το όριο φτώ­χειας αλλά­ζει από χρό­νο σε χρό­νο. Το 2011 ήταν 6.591 ευρώ, το 2012 έπε­σε στα 5708, πρό­περ­σι πήγε στα 5.023 και πέρυ­σι στα 4.608 ευρώ. Δηλα­δή, ενώ το 2011 υπο­λο­γί­ζα­με ως «φτω­χούς» όσους είχαν μηνιαίο εισό­δη­μα μέχρι 549,25 ευρώ, το 2014 για να σε πουν «φτω­χό» δεν έπρε­πε να βγά­ζεις πάνω από 384 ευρώ τον μήνα. Με απλά λόγια: η στα­τι­στι­κή φτώ­χεια μειώ­θη­κε επει­δή μειώ­σα­με το όριο φτώ­χειας. Κατα­νοη­τό; Πάμε παρακάτω.

Οι αριθ­μοί που ανα­φέ­ρα­με στην εισα­γω­γή, προ­σμε­τρούν στο συνο­λι­κό εισό­δη­μα όλα τα κοι­νω­νι­κά επι­δό­μα­τα που μπο­ρεί να παίρ­νει κάποιος (ανερ­γί­ας, ανα­πη­ρί­ας, μητρό­τη­τας, συντά­ξεις κλπ). Αν αφή­να­με έξω αυτά τα επι­δό­μα­τα και μετρού­σα­με μόνο το εισό­δη­μα από εργα­σία, τότε (πάντο­τε σύμ­φω­να με την ΕΛΣΤΑΤ) η φτώ­χεια θα έπλητ­τε το 52,2% του πληθυσμού!

Ftoxeia3Συνε­χί­ζου­με. Μπο­ρεί το μηνιαίο όριο φτώ­χειας να έχει ορι­στεί σε 384 ευρώ αλλά αυτό δεν σημαί­νει ότι μια τετρα­με­λής οικο­γέ­νεια έχει όριο 4 Χ 384. Αυτό είναι το όριο του εργέ­νη. Μέσα σε μια οικο­γέ­νεια, μόνο ένας ενή­λι­κος «γρά­φει» 384. Οι υπό­λοι­ποι ενή­λι­κοι υπο­λο­γί­ζο­νται με συντε­λε­στή 0,5 και οι ανή­λι­κοι με 0,3. Δηλα­δή, το όριο φτώ­χειας για μια τετρα­με­λή οικο­γέ­νεια είναι 384 Χ (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) = 806,40 ευρώ. Με απλά λόγια: αν έχεις δυο παι­διά και βγά­ζεις 850 ευρώ τον μήνα, δεν χρειά­ζε­ται να δου­λεύ­ει και η γυναί­κα σου. Κάπου θα βρεις πέντε παξι­μά­δια, τρεις ελιές και μια ντο­μά­τα, που λέει κι ο Θηβαίος.

Όσο πάει γίνε­ται και καλύ­τε­ρο το θέμα, έτσι; Ας το «βελ­τιώ­σου­με» λίγο ακό­μα. Είπα­με πρω­τύ­τε­ρα ότι το 22,1% των συμπο­λι­τών μας βρέ­θη­κε το 2014 κάτω από όριο της φτώ­χειας. Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώ­νει ότι υπάρ­χει άλλο ένα 31,3% του πλη­θυ­σμού, το οποίο βρί­σκε­ται λίγο πάνω από το όριο και φλερ­τά­ρει επι­κίν­δυ­να με τον υπο­βι­βα­σμό του. Αθροί­στε τα δυο ποσο­στά και θα δια­πι­στώ­σε­τε ότι πάνω από ένας στου δυο διπλα­νούς σας ξυπνά­ει κάθε πρωί σε κατά­στα­ση «έμπα ψυχή, έβγα ψυχή».

Ας προ­σθέ­σου­με και κάτι ακό­μη, εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον. Ανά­με­σα στους «φτω­χούς» αυτού του τόπου, δεν βρί­σκο­νται μόνο άνερ­γοι και συντα­ξιού­χοι αλλά και το 13,4% των εργα­ζο­μέ­νων.  Δηλα­δή, υπάρ­χουν άνθρω­ποι που δου­λεύ­ουν αλλά οι απο­λα­βές από την δου­λειά τους δεν ξεπερ­νούν τα 384 ευρώ τον μήνα. Με δεδο­μέ­νο ότι το επί­δο­μα ανερ­γί­ας ανέρ­χε­ται σε 360 ευρώ, αυτοί οι άνθρω­ποι θα έπρε­πε να υπο­λο­γί­ζο­νταν ως άνερ­γοι και όχι ως εργα­ζό­με­νοι. Αν κάνα­με κάτι τέτοιο, ο επί­ση­μος δεί­κτης ανερ­γί­ας θα ξεπερ­νού­σε το 35%.

Και τώρα που σας έκα­να την καρ­διά περι­βό­λι και την ψυχή κοτσί­δα, ας κατα­λή­ξου­με σε ορι­σμέ­να συμπε­ρά­σμα­τα, πάντο­τε σύμ­φω­να με την ΕΛΣΤΑΤ:

(α) Όσοι δου­λεύ­ουν με τον βασι­κό μισθό των 586 ευρώ μικτά, παίρ­νουν στο χέρι κάπου 470 τον μήνα, τα οποία ανε­βαί­νουν στα 548 αν υπο­λο­γί­σου­με ανα­λο­γία δώρων εορ­τών και επι­δο­μά­των αδειών (όσο ακό­μη υπάρ­χουν τέτοια). Άρα θα έπρε­πε να αισθά­νο­νται άρχο­ντες και δεν έχουν δικαί­ω­μα να παραπονιούνται.

(β) Κατά την ίδια έννοια, δεν πρέ­πει να παρα­πο­νιού­νται και οι νέοι που παίρ­νουν μικτά 511, για­τί βρί­σκο­νται κι αυτοί πολύ πάνω από το όριο φτώ­χειας. Αν μάλι­στα σκε­φτού­με ότι στην συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία τους μένουν με τους γονείς τους, πρέ­πει να υπο­λο­γί­σου­με το όριο φτώ­χειας τους με συντε­λε­στή 0,5 ήτοι 192 ευρώ. Άρα όλοι αυτοί ζουν βασιλικά.

(γ) Είναι κι άλλες κατη­γο­ρί­ες συμπο­λι­τών μας που καλο­περ­νά­νε. Π.χ. όσοι δεν δου­λεύ­ουν αλλά «ωφε­λού­νται» ως πεντα­μη­νί­τες με βάου­τσερ, αφού είναι σίγου­ρο ότι κι αυτοί μένουν με τους γονείς τους. Αλλά και όσοι ζουν με το επί­δο­μα ανερ­γί­ας των 360 ευρώ, αρκεί να εξα­σφα­λί­σουν ακό­μη ένα ευρώ ημε­ρη­σί­ως για να την περ­νά­νε μπέ­η­κα. Για να μην ανα­φέ­ρου­με κάτι συντα­ξιού­χους που, ενώ παίρ­νουν τέσ­σε­ρα και πέντε κατο­στά­ρι­κα σύντα­ξη, όλο γκρινιάζουν.

(δ) Εξυ­πα­κού­ε­ται πως όλοι αυτοί οι «καλο­πε­ρα­σά­κη­δες» εργέ­νη­δες των +384 μηνιαί­ως ή οι «βασι­λιά­δες» οικο­γε­νειάρ­χες των +806,40 μηνιαί­ως που ανα­φέ­ρα­με πιο πάνω, όχι απλώς τρώ­νε, πίνουν και ντύ­νο­νται κανο­νι­κά αλλά έχουν και την δυνα­τό­τη­τα να πλη­ρώ­νουν τις δόσεις της εφο­ρί­ας τους, τα τέλη κυκλο­φο­ρί­ας τους, τον ΕνΦΙΑ τους, τα φρο­ντι­στή­ρια των παι­διών τους, τα φάρ­μα­κα και τους για­τρούς τους, το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σής τους, τους λογα­ρια­σμούς τους για ρεύ­μα-νερό-τηλέ­φω­νο  και όποιες οφει­λές έχουν σε τρά­πε­ζες από δάνεια ή πιστω­τι­κές. Οπό­τε, αν δεν είναι συνε­πείς σ’ αυτές τις υπο­χρε­ώ­σεις τους, σίγου­ρα είναι μπα­τα­χτσή­δες οπό­τε ας μη δια­μαρ­τύ­ρο­νται σε περί­πτω­ση που δουν να κατά­σχο­νται το σπί­τι τους ή ο μισθός τους από το κρά­τος ή τις τράπεζες.

Συνε­λό­ντι ειπείν: ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΡΕΕΕΕΕΕ!!!

Υστε­ρό­γρα­φο: Όσοι είναι έτοι­μοι να σχο­λιά­σουν ότι σήμε­ρα, 17 Νοέμ­βρη, θα έπρε­πε να ασχο­λη­θώ με κάτι επί­και­ρο, ας ανα­λο­γι­στούν πρώ­τα πως το σύν­θη­μα του Πολυ­τε­χνεί­ου έβα­ζε το ΨΩΜΙ μπρο­στά κι από την παι­δεία κι από την ελευθερία.

Ftoxeia4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο