Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Όσοι νομίζουν ότι κρυμμένοι πίσω απ’ το όνομα της μεγάλης μας ομάδας (ΠΑΟΚ) θα κερδίσουν τους δρόμους για να δολοφονήσουν τον επόμενο Παύλο Φύσσα, είναι πολύ γελασμένοι»

Ναζι­στι­κά συν­θή­μα­τα τα οποία συνο­δεύ­ο­νταν με το όνο­μα του ΠΑΟΚ έσβη­σαν αντι­φα­σί­στες οπα­δοί του ΠΑΟΚ στην περιο­χή της Τούμπας.

«Όσοι νομί­ζουν ότι κρυμ­μέ­νοι πίσω απ’ το όνο­μα της μεγά­λης μας ομά­δας, θα κερ­δί­σουν τους δρό­μους για να δολο­φο­νή­σουν τον επό­με­νο Παύ­λο Φύσ­σα, είναι πολύ γελα­σμέ­νοι» ανα­φέ­ρουν, μετα­ξύ άλλων, οι οπα­δοί του ΠΑΟΚ σε ανα­κοί­νω­ση τους.

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση:

«Γυρ­νώ­ντας από το νικη­φό­ρο για την ομά­δας μας παι­χνί­δι ενα­ντί­ον της Σπάρ­τακ Μόσχας, αντι­λη­φθή­κα­με ότι κάποιοι που­θε­νά­δες είχαν εκμε­ταλ­λευ­τεί το ματς για να γεμί­σουν την γει­το­νιά μας με σύμ­βο­λα του Χίτλερ, το οποία όμως συνό­δευαν με το όνο­μα της αγα­πη­μέ­νης μας ομά­δας. Τα στο­χά­δια και τα ναζι­στι­κά συν­θή­μα­τα δεν χωρά­νε στις προ­σφυ­γι­κές γει­το­νιές για αυτό μαζευ­τή­κα­με αμέ­σως, αντι­φα­σί­στες οπα­δοί του ΠΑΟΚ και πήγα­με να τα σβή­σου­με. Το στο­χά­δι είναι το πιο γνω­στό σύμ­βο­λο που χρη­σι­μο­ποιούν διε­θνώς οι φασί­στες και οι νεο­να­ζί. Το «Αίμα τιμή» εκτός του ότι σήμε­ρα είναι το σύν­θη­μα της γνω­στής συμ­μο­ρί­ας που σκό­τω­σε τον Παύ­λο Φύσ­σα, ήταν επί­σης και σύν­θη­μα των ναζι­στών που βασά­νι­ζαν και σκό­τω­ναν τους προ­γό­νους μας. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομά­δα των προ­σφύ­γων και η ομά­δα της φτω­χο­λο­γιάς κι είναι μεγά­λη προ­σβο­λή για την ιστο­ρία του να συν­δέ­ε­ται με τέτοιες εγκλη­μα­τι­κές ιδε­ο­λο­γί­ες. Για αυτό λοι­πόν οι λίγοι που είχαν τη φαει­νή ιδέα να εκμε­ταλ­λευ­τούν τον ΠΑΟΚ για να σκορ­πί­σουν το ρατσι­στι­κό και φασι­στι­κό τους μίσος, να αφή­σουν τις βλα­χο­μα­γκιές και να στα­μα­τή­σουν να βρω­μί­ζουν τον σύλ­λο­γο. Όσοι νομί­ζουν ότι κρυμ­μέ­νοι πίσω απ’ το όνο­μα της μεγά­λης μας ομά­δας, θα κερ­δί­σουν τους δρό­μους για να δολο­φο­νή­σουν τον επό­με­νο Παύ­λο Φύσ­σα, είναι πολύ γελα­σμέ­νοι. Αντι­φα­σί­στες οπα­δοί ΠΑΟΚ».

Πηγή: http://alterthess.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο