Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν ο πλούτος γίνεται κατάρα…

… όπως για τους λαούς των αφρι­κα­νι­κών χωρών που πλη­ρώ­νουν βαρύ­τα­το τίμη­μα, καθώς έχουν εμπλα­κεί σε υπο­κι­νού­με­νες μακρό­χρο­νες και εξαι­ρε­τι­κά βίαιες εθνι­κές και φυλε­τι­κές δια­μά­χες. Ο κύκλος ωμής βίας είναι το πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό μέσο για να λυμαί­νο­νται τον πλού­το μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι Ευρώ­πης, Αμε­ρι­κής και όχι μόνο.

skitso1

«H Boko Haram εκτέ­λε­σε περί­που 2000 άτο­μα αυτές τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες. Σύμ­φω­να με την Διε­θνή Αμνη­στία αυτή απο­τε­λεί την χει­ρό­τε­ρη σφα­γή που διέ­πρα­ξε ποτέ η ισλα­μι­στι­κή οργά­νω­ση Boko Haram. Η Amnesty International ανα­φέ­ρει επί­σης ότι εκα­το­ντά­δες σώμα­τα που είναι σχε­δόν ανα­ρίθ­μη­τα και δύσκο­λο να κατα­με­τρη­θούν παρα­μέ­νουν διά­σπαρ­τα στη Νιγηρία».

Επι­μέ­λεια: Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο