Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

100 τσιγγάνικα βιολιά στη Θεσσαλονίκη

Η μεγα­λύ­τε­ρη τσιγ­γά­νι­κη συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα­του κόσμου έρχε­ται στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης, για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της, για 2 μονα­δι­κές εμφα­νί­σεις στις 5 και 6 Γενά­ρη 2018.

Μια ορχή­στρα που από το 1985 που δημιουρ­γή­θη­κε δίνει συνε­χώς συναυ­λί­ες, με τερά­στια επι­τυ­χία, σε πολ­λές αίθου­σες κλα­σι­κής μου­σι­κής και φεστι­βάλ παγκό­σμιας φήμης σ’ όλη την υφή­λιο, από την Αυστρία και τη Γαλ­λία έως τη Φιν­λαν­δία, την Τουρ­κία, την Τυνη­σία και την Ιαπωνία.

Στη Σκη­νή του Μεγά­ρου θα βρε­θούν 100 δεξιο­τέ­χνες. 54 βιο­λιά, 10 βιό­λες, 10 τσέ­λα, 10 κοντρα­μπά­σα, 10 κλα­ρι­νέ­τα, 6 κύμ­βα­λα. Στο πρώ­το μέρος της συναυ­λί­ας, τα μέλη της ορχή­στρας ντυ­μέ­να με ουγ­γρι­κή στο­λή παρου­σιά­ζουν τσιγ­γά­νι­κες μελω­δί­ες, ενώ στο δεύ­τε­ρο μέρος ερμη­νεύ­ουν σπου­δαία κλα­σι­κά έργα των Μπραμς, Μπι­ζέ, Τσαϊ­κόφ­σκι και άλλων.

Το όνο­μα της Ορχή­στρας στα ουγ­γρι­κά είναι «Szaztagu Ciganyzenekar», που σημαί­νει «100μελής Τσιγ­γά­νι­κη Ορχή­στρα». 100 μου­σι­κοί που παί­ζουν ενστι­κτω­δώς, χωρίς παρ­τι­τού­ρα, μακριά από κάθε πρω­τό­κολ­λο. Οι μου­σι­κοί αυτο­σχε­διά­ζουν, επεμ­βαί­νουν και κάνουν παραλ­λα­γές χωρίς ποτέ να προ­δί­δουν τις συν­θέ­σεις — αντί­θε­τα τις εμπλουτίζουν.

Η δημιουρ­γία της Ορχή­στρας είναι από μόνη της ένας θρύ­λος! Το 1985 πέθα­νε ο Sandor Jaroka, ένας σπου­δαί­ος Τσιγ­γά­νος μου­σι­κός και μαέ­στρος. Στην κηδεία του συγκε­ντρώ­θη­κε όλη η κοι­νό­τη­τα των Τσιγ­γά­νων μου­σι­κών της Ουγ­γα­ρί­ας. Από μια αυτο­σχέ­δια σερε­νά­τα πάνω απ’ το μνή­μα γεν­νή­θη­κε αυτή η υπέ­ρο­χη ορχή­στρα, η Τσιγ­γά­νι­κη Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της Βουδαπέστης.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
65€, 55€, 40€, 30€, 20€ (φοι­τη­τι­κό, ανέρ­γων, περ. ορατότητας)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο