12 Μαρτίου 1947: Αμερικανική επέμβαση στην Ελλάδα με «Δόγμα Τρούμαν»

Στις 12 Μάρ­τη 1947, ο Πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Χάρι Τρού­μαν, μιλώ­ντας στο Κογκρέ­σο, ανά­με­σα στα άλλα είπε τα εξής: «Πιστεύω ότι η πολι­τι­κή των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών οφεί­λει να είναι η υπο­στή­ρι­ξις των ανθι­στα­μέ­νων εις την υπο­δού­λω­σιν ελευ­θέ­ρων λαών. Εάν η Ελλάς ήθε­λεν περιέλ­θει υπό τον έλεγ­χον ενό­πλου τινός μειο­ψη­φί­ας, σύγ­χυ­σις και ανω­μα­λία θα ηδύ­να­το να εξα­πλω­θούν ευχε­ρώς εις ολό­κλη­ρον τη … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 12 Μαρ­τί­ου 1947: Αμε­ρι­κα­νι­κή επέμ­βα­ση στην Ελλά­δα με «Δόγ­μα Τρού­μαν».