14 Ιουνίου 1962: Η αντιαποικιακή εξέγερση του αλγερινού λαού

Ιού­νης 1962: Η εθνι­­κο-δημο­­κρα­­τι­­κή επα­νά­στα­ση στην Αλγε­ρία βρί­σκε­ται στην κρι­σι­μό­τε­ρη φάση της, η φασι­στι­κή αντί­δρα­ση παρεμ­βάλ­λει τα τελευ­ταία εμπό­δια πριν την απε­λευ­θέ­ρω­ση και την ανε­ξαρ­τη­σία. Η αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή εξέ­γερ­ση στην Αλγε­ρία άρχι­σε την 1η του Νοέμ­βρη 1954 με την πολι­τι­κή καθο­δή­γη­ση του Μετώ­που Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης και τη συγκρό­τη­ση του Στρα­τού Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης. Η απά­ντη­ση των γαλ­λι­κών … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 14 Ιου­νί­ου 1962: Η αντια­ποι­κια­κή εξέ­γερ­ση του αλγε­ρι­νού λαού.