150 χρόνια από την γέννηση της Μαρίας Κιουρί

“Το φόρε­μά της είναι σκού­ρο με ελά­χι­στο ντε­κολ­τέ, τα χέρια της φαγω­μέ­να από τα οξέα, είναι γυμνά. Δεν τα στο­λί­ζει ούτε μια βέρα. Ολό­γυ­ρά της στρα­φτο­κο­πούν στα πλα­τιά ντε­κολ­τέ τα ωραιό­τε­ρα δια­μά­ντια της αυτο­κρα­το­ρί­ας. Περιερ­γά­ζε­ται με αλη­θι­νή ευχα­ρί­στη­ση τα βαρύ­τι­μα κοσμή­μα­τα και παρα­τη­ρεί με έκπλη­ξη ότι και οι άντρας της που είναι συνή­θως τόσο αφη­ρη­μέ­νος, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 150 χρό­νια από την γέν­νη­ση της Μαρί­ας Κιου­ρί.