Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1522: Ο πρώτος περίπλους της Γης

Στις 5 Σεπτέμ­βρη 1522 ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο πρώ­τος περί­πλους της Γης. Ενα γεγο­νός ιστο­ρι­κής σημα­σί­ας που επι­τά­χυ­νε τις αλλα­γές σ’ όλο τον πλα­νή­τη και προ­κά­λε­σε την επα­να­στα­τι­κή εξέ­λι­ξη των επι­στη­μών. Ωστό­σο, ο επι­κε­φα­λής αυτής της επι­χεί­ρη­σης, ο Ισπα­νός θαλασ­σο­πό­ρος Φερ­δι­νάν­δος Μαγ­γε­λά­νος δεν κατά­φε­ρε να δει την ολο­κλή­ρω­ση του μεγά­λου ονεί­ρου του, αφού σκο­τώ­θη­κε κατά τη διάρ­κεια του ταξιδιού.

Ο θαλασ­σο­πό­ρος άφη­σε το ισπα­νι­κό λιμά­νι Σαν­λού­καρ ντε Μπα­ρα­μέ­ντα στις 20 Σεπτέμ­βρη 1519, παίρ­νο­ντας μαζί του πέντε πλοία. Το Γενά­ρη του 1520 έφτα­σε στο Ρίο ντε λα Πλά­τα. Απο­τυγ­χά­νο­ντας να βρει πέρα­σμα προς τα δυτι­κά ταξί­δε­ψε προς τα νότια, ακο­λου­θώ­ντας την ακτή μιας άγνω­στης γης, την οποία ονό­μα­σε Πατα­γο­νία. Το Μάρ­τη του 1520 ο στο­λί­σκος του Μαγ­γε­λά­νου έφτα­σε στον κόλ­πο του Σαν Χου­λιάν, όπου σε τρία πλοία ξέσπα­σε ανταρ­σία. Ο Μαγ­γε­λά­νος κατέ­βα­λε την ανταρ­σία και αφού πέρα­σε το χει­μώ­να σ’ αυτόν τον κόλ­πο, συνέ­χι­σε το ταξί­δι του προς τα νότια με τα τέσ­σε­ρα πλοία που του είχαν απο­μεί­νει. Στη δια­δρο­μή του ανα­κά­λυ­ψε και εξε­ρεύ­νη­σε τον πορ­θμό που αργό­τε­ρα πήρε το όνο­μά του στο νότιο άκρο της Νοτί­ου Αμε­ρι­κής. Ανα­κά­λυ­ψε, επί­σης, το αρχι­πέ­λα­γος της Τιέ­ρα ντελ Φου­έ­γκο (Γης του Πυρός), που βρί­σκε­ται νοτιό­τε­ρα από τον πορ­θμό, ενώ το Νοέμ­βρη του 1520 έφτα­σε στον ωκε­α­νό, τον οποίο αργό­τε­ρα οι συντα­ξι­διώ­τες του τον ονό­μα­σαν Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό. Δια­σχί­ζο­ντας, στη συνέ­χεια, περισ­σό­τε­ρα από 9.180 μίλια χωρίς στά­ση, ανα­κά­λυ­ψε το Μάρ­τη του 1521 τρία νησιά των Μαρια­νών (μετα­ξύ τους και τη νήσο Γκουάμ) και αργό­τε­ρα τις Φιλιπ­πί­νες. Ο Μαγ­γε­λά­νος συμ­μά­χη­σε με τον άρχο­ντα των Φιλιπ­πί­νων, δίνο­ντάς του στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια, για να αντι­με­τω­πί­σει τους εχθρούς του. Ομως, σε μια μάχη με τους ιθα­γε­νείς, στο νησί Μακτάν, ο Ισπα­νός θαλασ­σο­πό­ρος σκοτώθηκε.

Το ταξί­δι συνέ­χι­σαν οι σύντρο­φοί του, που, αφού διέ­πλευ­σαν τον Ινδι­κό Ωκε­α­νό, περιέ­πλευ­σαν την Αφρι­κή και σαν σήμε­ρα, 5 Σεπτέμ­βρη του 1522 το μονα­δι­κό πλοίο που δια­σώ­θη­κε από το στο­λί­σκο του Μαγ­γε­λά­νου, το «Βικτό­ρια» με διοι­κη­τή το Ντελ Κάνο έφτα­σε στην Ισπανία.

Η ολο­κλή­ρω­ση του περί­πλου της Γης υπήρ­ξε σημα­ντι­κή συμ­βο­λή στην ανά­πτυ­ξη των επι­στη­μών, καθώς έδω­σε συντρι­πτι­κό χτύ­πη­μα στις θεο­κρα­τι­κές από­ψεις για το σχή­μα της Γης και την κίνη­σή της.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο