21 Φεβρουαρίου 1973: Φουντώνει το φοιτητικό κίνημα — Η κατάληψη της Νομικής

Στις αρχές του 1973, τα ελλη­νι­κά Πανε­πι­στή­μια μοιά­ζουν με καζά­νι που βρά­ζει, έτοι­μο να εκρα­γεί. Στις 26 Γενά­ρη, η χού­ντα δίνει στη δημο­σιό­τη­τα τον Κατα­στα­τι­κό Χάρ­τη για την Ανώ­τα­τη Παι­δεία, με τον οποίο, εκτός των άλλων, επι­χει­ρεί την κατάρ­γη­ση του φοι­τη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού. Ακο­λου­θεί θύελ­λα δια­μαρ­τυ­ριών. Εν τω μετα­ξύ, συνε­χί­ζε­ται η απο­χή σε πολ­λές σχο­λές του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 21 Φεβρουα­ρί­ου 1973: Φου­ντώ­νει το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα — Η κατά­λη­ψη της Νομι­κής.