Συναυλία ΚΚΕ Καισαριανή 6 Απρίλη με Μ. Φαραντούρη και Φ. Βελεσιώτου _συνέντευξη

🎶 🎶  Με μια μεγά­λη συναυ­λία, το ΚΚΕ «ανοί­γει» τις εκδη­λώ­σεις τιμής και γιορ­τα­σμού 🎈🎈των 80 χρό­νων από την εκτέ­λε­ση των 200 κομ­μου­νι­στών την 1η Μάη 1944 στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής, τότε που νίκη­σαν τον εαυ­τό τους κερ­δί­ζο­ντας το μεγά­λο παι­χνί­δι για τον άνθρω­πο. Το Σάβ­βα­το 6 Απρί­λη, στις 19.00, στο γήπε­δο της Νήαρ Ηστ στην … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Συναυ­λία ΚΚΕ Και­σα­ρια­νή 6 Απρί­λη με Μ. Φαρα­ντού­ρη και Φ. Βελε­σιώ­του _συνέντευξη.