Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

30 Νοεμβρίου 1939: Ξεσπά ο σοβιετοφινλανδικός πόλεμος

Ξεσπά ο σοβιε­το­φιν­λαν­δι­κός πόλε­μος. Με τον Β’ παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο να έχει ήδη ξεκι­νή­σει (1 Σεπτεμ­βρί­ου 1939) και τη φασι­στι­κή στρα­τιω­τι­κή μηχα­νή να προ­ε­λαύ­νει συνε­χώς ανα­το­λι­κά, η Σοβιε­τι­κή κυβέρ­νη­ση πρό­τει­νε τον Οκτώ­βρη του ίδιου χρό­νου στην Φιν­λαν­δία τη σύνα­ψη Συμ­φώ­νου Αμοι­βαί­ας Βοήθειας.

Η φιν­λαν­δι­κή κυβέρ­νη­ση (ένας συνα­σπι­σμός μετα­ξύ του Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού και του Εθνι­κού Προ­ο­δευ­τι­κού Κόμ­μα­τος) απέρ­ρι­ψε την πρό­τα­ση αυτή. Κατό­πιν η σοβιε­τι­κή κυβέρ­νη­ση πρό­τει­νε στη Φιν­λαν­δία να μετα­το­πι­στούν βορειό­τε­ρα τα σοβιε­το­φιν­λαν­δι­κά σύνο­ρα στον ισθμό της Καρε­λί­ας, επει­δή απεί­χαν μόλις 32 χιλιό­με­τρα από το Λένιν­γκραντ, αφή­νο­ντάς το έτσι εκτε­θει­μέ­νο σε περί­πτω­ση επί­θε­σης. Σε αντάλ­λαγ­μα η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση ήταν δια­τε­θει­μέ­νη να παρα­χω­ρή­σει στη Φιν­λαν­δία έκτα­ση διπλά­σιου μεγέ­θους στην περιο­χή της Καρέ­λιας. Ταυ­τό­χρο­να ζητού­σε με μίσθω­ση μια μικρή έκτα­ση στην είσο­δο του Φιν­νι­κού Κόλ­που, για να οργα­νώ­σει εκεί ναυ­τι­κή βάση. Ωστό­σο, η κατά βάση σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της Φιν­λαν­δί­ας, που υπο­λό­γι­ζε στην στή­ρι­ξη τόσο των «δημο­κρα­τιών» (Βρε­τα­νί­ας, Γαλ­λί­ας και ΗΠΑ) όσο και των δυνά­με­ων του Άξο­να, οδή­γη­σε τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις σε ναυά­γιο. Οι προ­θέ­σεις της ήταν φανερές.

Πράγ­μα­τι, όταν στις 30 Νοέμ­βρη 1939 άρχι­σαν οι πολε­μι­κές συγκρού­σεις, στο πλευ­ρό της Φιν­λαν­δί­ας έσπευ­σαν όλοι: Βρε­τα­νία, Γαλ­λία, ΗΠΑ και φασι­στι­κή Ιτα­λία συνέ­δρα­μαν με στρα­τιω­τι­κό υλι­κό. Παράλ­λη­λα προ­ε­τοι­μα­ζό­ταν και η απο­στο­λή εκστρα­τευ­τι­κού σώμα­τος δύνα­μης 150.000 ανδρών, το οποίο όμως δεν έφτα­σε ποτέ αφού επήλ­θε η νίκη του Κόκ­κι­νου Στρα­τού. Η Συν­θή­κη Ειρή­νης με την Φιν­λαν­δία υπο­γρά­φτη­κε στις 12 Μαρ­τί­ου 1940 και ικα­νο­ποιού­σε όλα τα αιτή­μα­τα της ΕΣΣΔ.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο