5 από τα πιο γνωστά τραγούδια της Βιολέτας Πάρρα

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας Η Βιο­λέ­τα Πάρα (Violeta del Carmen Parra Sandoval) γεν­νη­μέ­νη το 1917 έφυ­γε από τη ζωή τέτοιες μέρες στα 50 της χρό­νια (5 Φλε­βά­ρη 1967) Χιλια­νή τρα­γου­δί­στρια, συν­θέ­τρια, στι­χουρ­γός και λαο­γρά­φος, από τους πρω­το­πό­ρους του μουσικού–πολιτικού κινή­μα­τος «Nueva Canción Chilena». Το 2011 γυρί­στη­κε η βιο­γρα­φι­κή ται­νία για τη ζωή της «Η … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 5 από τα πιο γνω­στά τρα­γού­δια της Βιο­λέ­τας Πάρ­ρα.