50 χρόνια από χτύπημα του Φλεβάρη 1974 στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ

Δοκί­μιο Ιστο­ρί­ας ΚΚΕ _1967-1974 – Γ2 ΤΟΜΟΣ σελ 775–783 Κεφ 46. Εκτι­μή­σεις και συμπε­ρά­σμα­τα από τα χτυ­πή­μα­τα της ασφά­λειας στη διάρ­κεια της δικτα­το­ρί­ας 46.1. Το χτύ­πη­μα του Φλε­βά­ρη 1974 Στις αρχές του 1974, η Ασφά­λεια πέτυ­χε ένα σημα­ντι­κό πλήγ­μα στο Κλιμά­κιο της ΚΕ και στην ΚΝΕ. Στις 19 Φλε­βά­ρη, ανα­κοι­νώ­θη­κε η σύλ­λη­ψη 35 στε­λεχών του ΚΚΕ, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 50 χρό­νια από χτύ­πη­μα του Φλε­βά­ρη 1974 στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ.