Συντάκτης Ηρακλής Κακαβάνης

Δημιουργός και διαχειριστής του Ατέχνως. Δημοσιογράφος - Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας». Facebook

Ματιές στην Επικαιρότητα
Το δικό μας e‑mail

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ E‑MAIL: Η εγκυ­μο­σύ­νη πλέ­ον θα λογί­ζε­ται ως ασθένεια,τους ασθε­νείς εργα­ζό­με­νους τα αφε­ντι­κά θα έχουν πλέ­ον το δικαί­ω­μα να τους απολύουν.…
Πώς λέμε: Σκο­τώ­νουν τα άλο­γα όταν γεράσουν;
Και τις φορά­δες, αντί­στοι­χα , όταν γκαστρωθούν.…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ανατίναξη του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετάννια»

Ανα­τί­να­ξη του ξενο­δο­χεί­ου «Μεγά­λη Βρε­τάν­νια» το 1944.
Συνέ­ντευ­ξη Μανό­λη Γλέ­ζου, ότι αυτός κρα­τού­σε το μηχα­νι­σμό πυρο­δό­τη­σης των εκρη­κτι­κών!!!!!!! Μάλι­στα έπαι­ξε και σε αγγλι­κά Μέσα. Θα περιο­ρι­στώ μόνο στο εξής. Πρώ­τη φορά ακούω αυτή την εκδοχή.