Περιήγηση: Ατέχνως

Ατέχνως
Σχόλιο του Δ. Κουτσούμπα για τις εξελίξεις στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

«Οι εξε­λί­ξεις στο μέτω­πο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία σημα­το­δο­τούν την έντα­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης με ανυ­πο­λό­γι­στους κιν­δύ­νους για τους λαούς.…