Περιήγηση: Ατέχνως

Ατέχνως
Ο κ. Amazon Τζεφ Μπέζος, που παραδίδει μαθήματα εκμετάλλευσης των εργατών, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο ιδρυ­τής της Amazon Τζεφ Μπέ­ζος και στυ­γνός καπι­τα­λι­στής ξανα­νέ­βη­κε στην πρώ­τη θέση του παγκό­σμιου δεί­κτη δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χων του Bloomberg, ξεπερνώντας…