«Είμαστε όλοι Λόρκα»

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Η δολο­φο­νία* του Ισπα­νού ποι­η­τή και θεα­τρι­κού συγ­γρα­φέα Φεδε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα απ’ τις φασι­στι­κές ορδές του Φράν­κο στο Alfacar της Γρα­νά­δας απο­τε­λεί παντο­τι­νό πλήγ­μα στην δημο­κρα­τι­κή, αγω­νι­στι­κή συνεί­δη­ση πολ­λών εργα­τών και νεο­λαί­ων μέχρι σήμε­ρα. Από τότε μέχρι τις μέρες μας έχει κατα­στεί αδύ­να­τη η εύρε­ση του τόπου ταφής του σε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Είμα­στε όλοι Λόρ­κα».