Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου η δολοφονική επίθεση παρακρατικών ενάντια στη διαδήλωση του ΠΑΜΕ

Σαν σήμε­ρα 20 Οκτώ­βρη έλα­βε χώρα η οργα­νω­μέ­νη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση προ­βο­κα­τό­ρων ενα­ντί­ον της μεγά­λης απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης του ΠΑΜΕ και των ταξι­κών σωμα­τεί­ων στην Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος. Τρα­γι­κό θύμα της επί­θε­σης ο 53χρονος οικο­δό­μος Δημή­τρης Κοτζα­ρί­δης, ο οποί­ος κατέρ­ρευ­σε μην αντέ­χο­ντας την απο­πνι­κτι­κή ατμό­σφαι­ρα που είχαν δημιουρ­γή­σει τα καπνο­γό­να που έρι­χναν τα παρα­κρα­τι­κά γκρου­πού­σκου­λα ενά­ντια στους δια­δη­λω­τές. Αργό­τε­ρα, έχο­ντας πάθει ανα­κο­πή καρ­διάς και παρά τις προ­σπά­θειες των για­τρών, ο αγω­νι­στής οικο­δό­μος θα αφή­σει την τελευ­ταία του πνοή στον «Ευαγ­γε­λι­σμό».

Η 20η Οκτώ­βρη 2011 ήταν μια ξεκά­θα­ρη, οργα­νω­μέ­νη, στο­χευ­μέ­νη επί­θε­ση του παρα­κρά­τους και των μηχα­νι­σμών του ενά­ντια στο εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα. Και τι δεν χρη­σι­μο­ποί­η­σε ο- κρυμ­μέ­νος κάτω από τη μάσκα των δήθεν «αγα­να­κτι­σμέ­νων»- συρ­φε­τός της αλη­τεί­ας προ­κει­μέ­νου να δια­λύ­σει τη μεγα­λειώ­δη απερ­για­κή δια­δή­λω­ση του ΠΑΜΕ: πετώ­ντας βόμ­βες μολό­τοφ, πέτρες, κομ­μά­τια μάρ­μα­ρο, δυνα­μι­τά­κια, καπνο­γό­να, κρο­τί­δες, πυρο­σβε­στή­ρες, καδρό­νια, λοστά­ρια, σφυ­ριά επι­τέ­θη­καν σε εργα­τό­κο­σμο, τραυ­μα­τί­ζο­ντας άλλους ελα­φρύ­τε­ρα και άλλους βαρύτερα.

parakratikoi 1

parakratikoi 2

1713655

Σε ανα­κοί­νω­ση του, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­δεί­κνυε τις ευθύ­νες της τότε κυβέρ­νη­σης του ΠΑΣΟΚ για τη δολο­φο­νι­κή επίθεση:

«Αυτή τη φορά εξα­πέ­λυ­σαν σχε­δια­σμέ­να οργα­νω­μέ­νες ομά­δες σε δια­τε­ταγ­μέ­νη απο­στο­λή και αναρ­χο­φα­σι­στοει­δή που με μολό­τοφ, χημι­κά αέρια, χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του λάμ­ψης και πέτρες, επι­χεί­ρη­σαν να δια­λύ­σουν τη μεγα­λειώ­δη συγκέ­ντρω­ση εργα­τών και λαού στο Σύνταγ­μα και ειδι­κά στο μέρος που ήταν το ΠΑΜΕ. Απο­τέ­λε­σμα αυτής της επί­θε­σης είναι και ο θάνα­τος του συν­δι­κα­λι­στή του ΠΑΜΕ, Κοτζα­ρί­δη Δημή­τρη, 53 χρό­νων, γραμ­μα­τέα του Παραρ­τή­μα­τος Οικο­δό­μων του Βύρω­να. Ακό­μα δεκά­δες είναι οι τραυ­μα­τί­ες δια­δη­λω­τές του ΠΑΜΕ.

Το μίσος των κου­κου­λο­φό­ρων κατά του εργα­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος και του ΠΑΜΕ εκφρά­ζει το μένος των δυνά­με­ων που υπη­ρε­τούν το σύστη­μα και την αστι­κή εξου­σία. Η κυβέρ­νη­ση έχει τερά­στια ευθύ­νη. Η επι­χεί­ρη­ση τρο­μο­κρά­τη­σης, συκο­φά­ντη­σης και κατα­στο­λής του εργα­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος πηγά­ζει από κρα­τι­κές δομές, από κέντρα και υπη­ρε­σί­ες. Αυτό απο­δεί­χνει η ιστο­ρία, αυτό δεί­χνει και η σημε­ρι­νή βάρ­βα­ρη και δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση. Οι κου­κου­λο­φό­ροι, αναρ­χο­αυ­τό­νο­μοι, φασι­στοει­δή ή όπως αλλιώς ονο­μά­ζο­νται ανέ­λα­βαν να φέρουν σε πέρας το δικό της στό­χο που οι δυνά­μεις κατα­στο­λής, οι εκβια­σμοί και οι απει­λές της απέ­τυ­χαν, για να τρο­μο­κρα­τή­σουν το λαό για να σκύ­ψει το κεφά­λι. Αντι­κει­με­νι­κά προ­κύ­πτει ότι τα ίδια κέντρα εκτέ­λε­σαν την προ­βο­κα­τό­ρι­κη δολο­φο­νι­κή πυρ­πό­λη­ση της Μαρ­φίν τη μέρα ψήφι­σης του μνη­μο­νί­ου στις 5 Μαΐ­ου 2010.

Ο στό­χος τους ήταν να δια­λύ­σουν τη συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ, απέ­τυ­χε. Ετσι πρέ­πει να απο­τύ­χουν τα σχέ­δια κυβέρ­νη­σης, μηχα­νι­σμών του συστή­μα­τος, των κομ­μά­των της πλου­το­κρα­τί­ας, που θέλουν να τρο­μο­κρα­τή­σουν και να κατα­στεί­λουν το εργα­τι­κό λαϊ­κό ποτά­μι της αντε­πί­θε­σης που βγή­κε με τη 48ωρη απερ­γία στους δρόμους.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τη θλί­ψη και τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στην οικο­γέ­νεια του Δημή­τρη Κοτζα­ρί­δη, που έπε­σε αγω­νι­ζό­με­νος για το δίκιο της εργα­τι­κής τάξης και του λαού. Εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του στους τραυ­μα­τί­ες, σε όλους όσοι υπε­ρα­σπί­στη­καν την εργα­τι­κή λαϊ­κή δια­δή­λω­ση από τις προ­βο­κα­τό­ρι­κες ομά­δες. Καλεί το λαό να σηκώ­σει πιο απο­φα­σι­στι­κά το ανά­στη­μά του. Να συμπο­ρευ­τεί με το ΚΚΕ, να συσπει­ρω­θεί τώρα στα συν­δι­κά­τα, στο ΠΑΜΕ και τις άλλες ριζο­σπα­στι­κές οργα­νώ­σεις που αντι­πα­λεύ­ουν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, την εξου­σία μονο­πω­λί­ων. Αυτό είναι το αντί­πα­λο δέος των κομ­μά­των της πλου­το­κρα­τί­ας, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Αυτή είναι η δύνα­μη του λαού να απο­κρού­σει τα βάρ­βα­ρα μέτρα, τη βία και την τρο­μο­κρα­τία κάθε είδους μηχα­νι­σμού κατα­στο­λής. Ο λαός μπο­ρεί να ανα­τρέ­ψει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και εξουσία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο