Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Goooood Morning ΤΑΙΠΕΔ

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο //

(Ξανά)ανοίξαμε και σας περι­μέ­νου­με (ίσως και με άλλο όνομα)

«Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο νικη­τής της εκλο­γι­κής μάχης της ερχό­με­νης Κυρια­κής θα καταρ­γή­σει το ΤΑΙΠΕΔ. Η πολι­τι­κή των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων θα τερματιστεί,θα ελεγ­χθούν για τη νομι­μό­τη­τά τους όλες οι συμ­βά­σεις που έχουν συναφθεί.
Άρα το βασι­κό εργα­λείο της, το ΤΑΙΠΕΔ, δε θα έχει πλέ­ον λόγο ύπαρξης».
Νάντια Βαλαβάνη,νύν ανα­πλη­ρώ­τρια Υπ. Οικο­νο­μι­κών, 21/1/2015.

Την 1η Ιου­λί­ου 2011 η κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ υπό τον Γ. Παπαν­δρέ­ου, ιδρύ­ει με τον Νόμο 3986/2011, το Ταμείο Αξιο­ποί­η­σης Ιδιω­τι­κής Περιου­σί­ας του Δημοσίου.

Αντι­κεί­με­νο εργα­σιών του Ταμεί­ου κατά τον ψηφι­σθέ­ντα Νόμο είναι:

«Η αξιο­ποί­η­ση της ιδιω­τι­κής περιου­σί­ας του Δημο­σί­ου, που του έχει ανα­τε­θεί σύμ­φω­να με τις διε­θνείς υπο­χρε­ώ­σεις της χώρας και τις προ­βλέ­ψεις των Μεσο­πρό­θε­σμων Πλαι­σί­ων Δημο­σιο­νο­μι­κής Στρατηγικής.

Σε συνερ­γα­σία με την Κυβέρ­νη­ση, το ΤΑΙΠΕΔ προ­ω­θεί την υλο­ποί­η­ση των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων στη Χώρα με πλή­ρη ευθύ­νη για την εφαρ­μο­γή της πολι­τι­κής που τις διέπει.

Το πλά­νο των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων βρί­σκε­ται ήδη σε εξέ­λι­ξη και έχει ως στό­χο την τρο­φο­δό­τη­ση της ανά­πτυ­ξης, την προ­σέλ­κυ­ση άμε­σων επεν­δύ­σε­ων στις υπο­δο­μές, την ενέρ­γεια, τα ακί­νη­τα καθώς και άλλους τομείς επι­τυγ­χά­νο­ντας παράλ­λη­λα άλλα σημα­ντι­κά οφέ­λη, όπως η δημιουρ­γία θέσε­ων εργα­σί­ας, ο εκσυγ­χρο­νι­σμός υπο­δο­μών και η προ­ώ­θη­ση των απα­ραί­τη­των μεταρρυθμίσεων».

Το ΤΑΙΠΕΔ συστά­θη­κε την 1η Ιου­λί­ου 2011 και η διάρ­κειά του είναι έξι έτη ως τον Ιού­λιο του 2017, μετά την πάρο­δο των οποί­ων η λει­τουρ­γία του μπο­ρεί να παρα­τα­θεί με από­φα­ση του Υπουρ­γού Οικονομικών.

Στο Ταμείο μετα­φέ­ρο­νται τα περισ­σό­τε­ρα από τα περιου­σια­κά στοι­χεία που είχαν περι­λη­φθεί στο Μεσο­πρό­θε­σμο Πρό­γραμ­μα και θα μετα­φε­ρο­νται, όσα ακό­μη περιου­σια­κά στοι­χεία απο­φα­σι­στεί από το Κρά­τος να αξιοποιηθούν.

Μέσω του ΤΑΙΠΕΔ εώς σήμε­ρα έχει ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί η κάτω­θι Δημό­σια Περιουσία:

  1. 39 ακί­νη­τα του Δημο­σί­ου χιλιά­δων στρεμ­μά­των, σε συνερ­γα­σία με την Ε.Τ.Α.Δ.
  2. 200 στρέμ­μα­τα στον Αγιο Ιωάν­νη Σιθω­νί­ας Χαλκιδικής
  3. 3. Ο Ο.Π.Α.Π.
  4. Ακί­νη­τα του Δημο­σί­ου σε Ρώμη, Βρυ­ξέλ­λες ‚Βελι­γρά­δι, Λευ­κω­σία, Ντύσ­σελ­ντορφ, Τασκένδη.
  5. Ο Ο.Δ.Ι.Ε.
  6. Ο Αστέ­ρας της Βουλιαγμένης
  7. Έκτα­ση 1.858 στρεμ­μά­των στην περιο­χή Αφά­ντου Ρόδου.
  8. Το Διε­θνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης
  9. Το Ελλη­νι­κό
  10. Τα Κρα­τι­κά Λαχεία

Και πλή­θος άλλων ακι­νή­των σε όλη την Ελλάδα.

Εν εξε­λί­ξει (δηλα­δή μετά την 25/1/2015 — πρώ­τη φορά αρι­στε­ρά κ.τ.λ.…) βρί­σκο­νται οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις του Golf της Κασσάνδρας,ακινήτων του Δημο­σί­ου σε Νέα Υόρκη,Ουάσινγκτον,Πρετόρια,Βελιγράδι,Λιουμπλιάνα,ομάδας ακι­νή­των που βρί­σκο­νται στους βορεια­να­το­λι­κούς πρό­πο­δες της Ακρό­πο­λης (Πλά­κα), ο ΕΕΣΣΤΥ (εται­ρία που συντη­ρεί το τρο­χαίο υλι­κό του ΟΣΕ), η ΕΥΑΘ, οι μαρί­νες Αλί­μου, Νέας Επι­δαύ­ρου, Ύδρας, Πόρου, Χίου, Πύλου και επι­κεί­με­νες ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις (δηλα­δή μετά την 25/1/2015 — πρώ­τη φορά αρι­στε­ρά κ.τ.λ.…) έχουν ορι­στεί ακί­νη­τα σε Αγία Τριά­δα Χαλ­κι­δι­κής, Ασπρο­βάλ­τα, όρος Βόρας, Δημό­σια Επι­χεί­ρη­ση Αερί­ου, Δημό­σια Επι­χεί­ρη­ση Ηλε­κτρι­σμού, Διε­θνής Αερο­λι­μέ­νας Αθη­νών, Εγκα­τά­στα­ση Υπό­γειας Απο­θή­κευ­σης Αερί­ου, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προ­ε­κλο­γι­κώς δια­τυ­μπά­νι­ζε σε όλους τους τόνους, ότι θα καταρ­γή­σει το «αμαρ­τω­λό» ΤΑΙΠΕΔ, το «μνη­μο­νια­κό» ΤΑΙΠΕΔ, καταρ­γώ­ντας το Νόμο 3986/2011, τους σκο­πούς του και τις σχε­τι­κές διαδικασίες.

Αντ’ αυτού απο­φα­σί­ζει ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ το ΤΑΙΠΕΔ με τον ισχύ­ον νομι­κό πλαί­σιο, την ισχύ­ου­σα «απο­στο­λή» του και αρκεί­ται μόνο να αλλά­ξει το Δ.Σ.

Προ­φα­νώς οι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ δεν «αντα­πο­κρί­νο­νταν» καλά στους σκο­πούς του Ταμεί­ου, όπως ανα­φέρ­θη­καν παρα­πά­νω, τώρα έρχο­νται οι «αρι­στε­ροί» να έχουν καλύ­τε­ρα αποτελέσματα…

ΣΥΝΕΝΩΝΕΙ μάλι­στα το ΤΑΙΠΕΔ με την ΕΤΑΔ, που δια­χει­ρί­ζε­ται 78.000!!! ακί­νη­τα του Δημο­σί­ου στο ίδιο νομι­κό πλαί­σιο, δηλα­δή στον Νόμο 3986/2011.

Περισ­σό­τε­ρα σχό­λια για την Πρώ­τη Φορά Αρι­στε­ρά…, στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις Δημο­σί­ας Περιου­σί­ας, στις παρα­χω­ρή­σεις σε ιδιώτες,σε Σ.Δ.Ι.Τ, σε εκχω­ρή­σεις, νομί­ζου­με, ότι δεν χρειά­ζε­ται να κάνουμε.

Άλλω­στε, όπως είπε και ο νέος Υπ. Οικο­νο­μι­κών, σε τρα­πε­ζι­κό lobby του Λον­δί­νου» που­λά­με τον ΟΣΕ ακό­μα και με 1 ευρώ».

Το Πρώ­τη Φορά Αρι­στε­ρά γίνε­ται Πρώ­τη Φορά Ξεπού­λη­μα (γενι­κό) και οι περι­φε­ρό­με­νες τηλε­ο­πτι­κές κυβερ­νη­τι­κές «θερα­παι­νί­δες», καγ­χά­ζουν για τα 221 εκατ., που θα μοι­ρα­σούν σε 3 εκατ. ανα­σφα­λί­στους, 6 εκατ. που ζουν ορια­κά και κάτω από τα όρια της φτώ­χειας και σε 2 εκατ. ανέργους.

Αλλά έχουν ξέχα­σει, ότι ο Λαός δεν σώζε­ται. Σώζει.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο