Χάρι Τρούμαν: Ένας εγκληματίας πολέμου στο κέντρο της Αθήνας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Εχρη­σι­μο­ποι­ή­σα­μεν την ατο­μι­κήν βόμ­βαν διά να συντο­μεύ­σω­μεν τον πόλε­μον… Θα τη χρη­σι­μοι­ή­σω­μεν και πάλιν. Μόνο η συν­θη­κο­λό­γη­σις της Ιαπω­νί­ας θα μας στα­μα­τή­ση. Τους ώμους μας βαραί­νει τερα­στία ευθύ­νη. Ευχα­ρι­στού­μεν τον θεόν, διό­τι είμε­θα εμείς, και όχι ο εχθρός, που τη φέρο­μεν. Και παρα­κα­λού­μεν τον θεόν, να μας φωτί­ση εις τη χρή­σιν του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Χάρι Τρού­μαν: Ένας εγκλη­μα­τί­ας πολέ­μου στο κέντρο της Αθή­νας.