Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση εξελίσσεται στο καλύτερο “βαποράκι” των σχεδίων των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στην περιοχή»

Σε ανα­κοί­νω­ση-σχό­λιο για την συνέ­ντευ­ξη του πρέ­σβη των ΗΠΑ Τζέ­φρι Πάιατ στον «ΣΚΑΪ», το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα ακόλουθα:

«Η συνέ­ντευ­ξη του πρέ­σβη των ΗΠΑ επι­βε­βαί­ω­σε ότι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση έχει ανα­λά­βει πολύ επι­κίν­δυ­νες ‑για τον ελλη­νι­κό λαό- δεσμεύ­σεις, οι οποί­ες απο­κα­λύ­πτο­νται σιγά-σιγά και εξε­λίσ­σε­ται στο καλύ­τε­ρο “βαπο­ρά­κι” των σχε­δί­ων των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στην περιο­χή. Στό­χος είναι να γίνει η Ελλά­δα “γεω­πο­λι­τι­κός μεντε­σές” ανά­με­σα στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ και την ευρύ­τε­ρη περιο­χή, όπως ειπώ­θη­κε χαρακτηριστικά.

Γι’ αυτό το λόγο άλλω­στε, επι­σπεύ­δο­νται και οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για το Σκο­πια­νό, με στό­χο την έντα­ξη της γει­το­νι­κής χώρας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Γι’ αυτό το λόγο επε­κτεί­νο­νται και ανα­βαθ­μί­ζο­νται οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις στην Ελλά­δα, με τη Σού­δα να είναι “περισ­σό­τε­ρο δρα­στή­ρια απ’ όσο έχει υπάρ­ξει εδώ και πολύ και­ρό”, ως ορμη­τή­ριο της στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης στη Συρία.

Γι’ αυτό το λόγο σχε­διά­ζε­ται, ειδι­κά η Βόρεια Ελλά­δα, με επί­κε­ντρο τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, να λει­τουρ­γή­σει, ως οικο­νο­μι­κό — πολι­τι­κό — στρα­τιω­τι­κό κέντρο για την ευρύ­τε­ρη περιο­χή, στο πλαί­σιο και του σφο­δρού αντα­γω­νι­σμού, που εξε­λίσ­σε­ται με άλλες δυνά­μεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Την ίδια στιγ­μή, ο πρέ­σβης των ΗΠΑ “νίπτει τας χεί­ρας του” για τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, λέγο­ντας ότι αυτά θα πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στούν στο πλαί­σιο της συμ­μα­χί­ας του ΝΑΤΟ.

Τέλος, τόσο η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, όσο και ο πρω­θυ­πουρ­γός πήραν τα εύση­μα από τον πρέ­σβη των ΗΠΑ για τη μετάλ­λα­ξη “προς το καλύ­τε­ρο” και βασι­κά για την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που υλο­ποιούν, προ­κει­μέ­νου να γίνει η Ελλά­δα ελκυ­στι­κός επεν­δυ­τι­κός προ­ο­ρι­σμός, πάνω, όμως, στα ερεί­πια των λαϊ­κών δικαιωμάτων».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο