Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μελανσόν εναντίον ΣΥΡΙΖΑ: «Εμφύλιος» στην ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία

«Εμφύ­λιος» ξέσπα­σε στους κόλ­πους της ευρω­παϊ­κής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας καθώς το γαλ­λι­κό κόμ­μα της Αρι­στε­ράς (Parti de Gauche) του Ζαν Λικ Μελαν­σόν ζήτη­σε την απο­βο­λή του ΣΥΡΙΖΑ από το Κόμ­μα της Ευρω­παϊ­κής Αρι­στε­ράς (ΚΕΑ) στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο με την αιτιο­λο­γία ότι προ­ω­θεί τη «τη λογι­κή της λιτότητας».

Σύμ­φω­να με τηλε­γρά­φη­μα του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων, «για το γαλ­λι­κό Κόμ­μα της Αρι­στε­ράς (PG), όπως αναμ­φί­βο­λα και για πολ­λά άλλα κόμ­μα­τα του ΚΕΑ, έχει κατα­στεί πράγ­μα­τι αδύ­να­τον να συγ­χρω­τί­ζε­ται, στο ίδιο κίνη­μα, με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέ­ξη Τσί­πρα», ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας προ­ω­θεί «τη λογι­κή της λιτό­τη­τας μέχρι του σημεί­ου να περιο­ρί­ζει το δικαί­ω­μα στην απερ­γία, αντα­πο­κρι­νό­με­νος έτσι ολο­έ­να και πιο δου­λι­κά στις επι­τα­γές της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής». Ανα­φέ­ρει ακό­μα πως «έχει έρθει η ώρα για καθα­ρό­τη­τα απέ­να­ντι στον φιλε­λεύ­θε­ρο μαν­δύα που στραγ­γα­λί­ζει τους λαούς».

Τα πυρά του ενα­ντί­ον του Μελαν­σόν έστρε­ψε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Δημή­τρης Παπα­δη­μού­λης σημειώ­νο­ντας σε ανάρ­τη­ση του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης: «Η απαί­τη­ση Melenchon είναι αντι­δη­μο­κρα­τι­κή, προ­κλη­τι­κή κ διχαστική».

Για το ζήτη­μα τοπο­θε­τή­θη­κε και ο πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Αρι­στε­ράς, Γκρέ­γκορ Γκί­ζι, δηλώ­νο­ντας πως «η κρι­τι­κή στη δια­κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλά­δα είναι νόμι­μη και οι από­ψεις σχε­τι­κά με αυτή δια­φέ­ρουν και στο εσω­τε­ρι­κό της Ευρω­παϊ­κής Αρι­στε­ράς», ενώ για μέτρα «όπως ο περιο­ρι­σμός του δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία, για τα οποία και εγώ δια­τη­ρώ κρι­τι­κή στά­ση. Παρό­λα αυτά, τα μέτρα επι­βλή­θη­καν από τους δανει­στές».Δήλω­σε ακό­μα πως το πρό­γραμ­μα του ΣΥΡΙΖΑ «δεί­χνει ότι είναι στα­θε­ρά τοπο­θε­τη­μέ­νο πολι­τι­κά εντός του δημο­κρα­τι­κού και σοσια­λι­στι­κού φάσμα­τος» και πως «είμαι σχε­δόν βέβαιος ότι μια αίτη­ση απο­βο­λής θα απο­τύγ­χα­νε στο Συμ­βού­λιο Προ­έ­δρων του ΚΕΑ».

Μελανσόν και Αλέξης Τσίπρας σε... παλιές καλές εποχές.

Μελαν­σόν και Αλέ­ξης Τσί­πρας σε… παλιές καλές εποχές.

Εμείς να θυμί­σου­με ότι μόλις πριν από λίγα χρό­νια, ο ΣΥΡΙΖΑ και η αρι­στε­ρά του Μελαν­σόν εξα­πα­τού­σαν από κοι­νού λαϊ­κά στρώ­μα­τα σε Ελλά­δα και Γαλ­λία, σπέρ­νο­ντας αυτα­πά­τες για δήθεν φιλο­λαϊ­κή δια­χεί­ρι­ση του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Οι δυνά­μεις του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ ήταν που το 2012 παρου­σιά­ζο­νταν σε κοι­νές εκδη­λώ­σεις με το γαλ­λι­κό «Μέτω­πο της Αρι­στε­ράς», προ­βάλ­λο­ντας τον Μελαν­σόν ως δήθεν «δύνα­μη ανατροπής». 

Ο Ζαν Λικ Μελαν­σόν, εμβλη­μα­τι­κό παρά­δειγ­μα οπορ­του­νι­στή πολι­τι­κού τρο­τσκι­στι­κής προ­έ­λευ­σης — με τον οποίο ο Αλέ­ξης Τσί­πρας φωτο­γρα­φί­ζο­νταν σε εκδη­λώ­σεις, συνέ­δρια και άλλες φιέ­στες μόλις πριν από λίγα χρό­νια, υπη­ρέ­τη­σε ως υπουρ­γός στην κυβέρ­νη­ση του σοσια­λι­στή Ζοσπέν, η οποία υπήρ­ξε πρω­τα­θλή­τρια στις ανα­διαρ­θρώ­σεις και ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις στρα­τη­γι­κών τομέ­ων της οικο­νο­μί­ας, καθώς και στη στή­ρι­ξη της αιμα­το­βαμ­μέ­νης ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης του ΝΑΤΟ στην πρώ­ην Γιουγκοσλαβία. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο