Νίκος Μπελογιάννης: Μ’ ένα γαρύφαλλο ξεκλείδωσε όλη την αθανασία

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας* // «Ο Μπε­λο­γιάν­νης μας έμα­θε άλλη μια φορά πώς να ζού­με και πώς να πεθαίνουμε./ Μ’ ένα γαρύ­φαλ­λο ξεκλεί­δω­σε όλη την αθανασία/ Μ’ ένα χαμό­γε­λο έλαμ­ψε τον κόσμο για να μη νυχτώ­σει (…)». Γιάν­νης Ρίτσος Ήταν χαρά­μα­τα Κυρια­κής, 30 Μαρ­τί­ου 1952, όταν στα­μά­τη­σε να χτυ­πά­ει η καρ­διά ενός σπου­δαί­ου ήρωα. Του Κομ­μου­νι­στή … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης: Μ’ ένα γαρύ­φαλ­λο ξεκλεί­δω­σε όλη την αθα­να­σία.