Ο αντικομμουνιστής κύριος Πούτιν

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το πρό­σφα­το 19ο Παγκό­σμιο Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας και Φοι­τη­τών στο Σότσι της Ρωσί­ας αμαυ­ρώ­θη­κε από απα­ρά­δε­κτα περι­στα­τι­κά που εκθέ­τουν τις αρχές της χώρας. Αφε­νός, η πρό­σκλη­ση εκ μέρους της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης σε αντι­­δρα­­στι­­κά-εθνι­­κι­­στι­­κά κόμ­μα­τα και οργα­νώ­σεις (π.χ. Κόμ­μα Ελευ­θε­ρί­ας της Αυστρί­ας, το ισραη­λι­νό Λικούντ, Ρωσι­κό Φιλε­λεύ­θε­ρο Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα, το ΑΚΡ του Ερντο­γάν κλπ) … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ο αντι­κομ­μου­νι­στής κύριος Πού­τιν.