Ο ΝΑΤΟικός βιασμός της Γιουγκοσλαβίας

Ήταν 24 Μάρ­τη 1999- πριν 17 χρό­­νια- όταν τα ΝΑΤΟι­κά στρα­τεύ­μα­τα ξεκι­νού­σαν το βάρ­βα­ρο σφυ­ρο­κό­πη­μα ενά­ντια στο λαό της Γιου­γκο­σλα­βί­ας. Λίγα μόλις χιλιό­με­τρα βορεί­ως των ελλη­νι­κών συνό­ρων, η βορειο­α­τλα­ντι­κή (λυκο)συμμαχία έβα­ζε την αιμα­το­βαμ­μέ­νη της σφρα­γί­δα στην τελευ­ταία μεγά­λη σφα­γή του 20ου αιώ­να. Ήταν τότε που η βαλ­κα­νι­κή χερ­σό­νη­σος γινό­ταν, για άλλη μια φορά, πεδίο δρά­σης … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ο ΝΑΤΟι­κός βια­σμός της Γιου­γκο­σλα­βί­ας.