Όταν ο Αραγκόν υμνούσε τον ποιητή της Ρωμιοσύνης

Επι­μέ­λεια: Κων­στα­ντί­νος Δέδες // Ο μεγά­λος κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος Λουί Αρα­γκόν, ήταν από τους πρώ­τους που συμπα­ρα­στά­θη­καν στους Έλλη­νες πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους στα δύσκο­λα μετεμ­φυ­λια­κά χρό­νια. Μετα­ξύ των αγω­νι­στών που πρω­το­στά­τη­σε για την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους, ήταν και ο Γιάν­νης Ρίτσος. Ακο­λου­θεί κεί­με­νο του Λουί Αρα­γκόν στο γαλ­λι­κό περιο­δι­κό «Les Lettres Francais» το 1971: «… Πάνε πάνω … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Όταν ο Αρα­γκόν υμνού­σε τον ποι­η­τή της Ρωμιο­σύ­νης.