Ι. Β. Στάλιν: Συνεχίζει να σπέρνει εφιάλτες σε Πούτιν και αστούς

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Με τον φόβο του Λένιν ξυπνά, με το φάντα­σμα του Στά­λιν κοι­μά­ται, ως φαί­νε­ται, η αστι­κή τάξη της Ρωσί­ας. Μόνο έτσι μπο­ρεί να εξη­γη­θεί το νέο αντι­­κο­μ­μου­­νι­­στι­­κό-αντι­­σο­­βιε­­τι­­κό σόου που έδω­σε ο πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, εγκαι­νιά­ζο­ντας πρό­σφα­τα το… «Τεί­χος της Λύπης», ένα μνη­μείο αφιε­ρω­μέ­νο, όπως ανα­φέ­ρουν ρώσι­κα και διε­θνή ΜΜΕ, στην μνή­μη των … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ι. Β. Στά­λιν: Συνε­χί­ζει να σπέρ­νει εφιάλ­τες σε Πού­τιν και αστούς.