Στη Γάζα δολοφονούν αμάχους και ο αντιπρόεδρος της ΝΔ προωθεί την ισραηλινή προπαγάνδα!

Την ώρα που ο λαός της Παλαι­στί­νης θρη­νεί του­λά­χι­στον 16 νεκρούς από τις σφαί­ρες ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στη Γάζα, ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης επι­δί­δε­ται σε… προ­ώ­θη­ση των θέσε­ων της ισραη­λι­νής πρε­σβεί­ας στην Αθή­να! Πιο συγκε­κρι­μέ­να, μέσω του λογα­ρια­σμού του στο Twitter, ο αντι­πρό­ε­δρος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας προ­έ­βη σε τρι­πλό retweet της προ­πα­γάν­δας του ισραη­λι­νού κρά­τους … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Στη Γάζα δολο­φο­νούν αμά­χους και ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ προ­ω­θεί την ισραη­λι­νή προ­πα­γάν­δα!.