Περιήγηση: Άνσελμ Κίφερ

Εικαστικές Τέχνες
Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΣΕΛΜ ΚΙΦΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΦΩΣ

Γρά­φει ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος // Ζωγρά­φος, Λογο­τέ­χνης, Θεω­ρη­τι­κός τέχνης O Γερ­μα­νός ζωγρά­φος και γλύ­πτης ANSELM KIEFER (Άνσελμ Κίφερ), γεν­νή­θη­κε το 1945,…