Περιήγηση: Άρση ασυλίας ευρωβουλευτών

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Την άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη και της Μαρίας Σπυράκη αποφάσισε η Ολομέλεια

Υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας του Αλέ­ξη Γεωρ­γού­λη ψήφι­σε πριν από λίγο η ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στις Βρυ­ξέλ­λες. Σε…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Κατεπείγουσα διαδικασία άρσης της ασυλίας δύο ευρωβουλευτών

Κατε­πεί­γου­σα δια­δι­κα­σία για την άρση της ασυ­λί­ας δύο βου­λευ­τών του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου έχει κινή­σει η Πρό­ε­δρος Μέτσο­λα, μετά από αίτημα…