Περιήγηση: Έλληνες στο Σουδάν

Επικαιρότητα
Επιχείρηση απομάκρυνσης Ελλήνων από το Σουδάν: Δυνάμεις του ελληνικού στρατού μετέβησαν στην Αίγυπτο

Τη μετα­στάθ­μευ­ση αερο­σκα­φών της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας στην Αίγυ­πτο, μαζί με στε­λέ­χη των Ειδι­κών Δυνά­με­ων σε ετοι­μό­τη­τα, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρούν να…