Περιήγηση: Αλέξης Χαρίτσης

Πολιτική
Κοινοβουλευτική ομάδα συγκρότησαν οι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Στη συγκρό­τη­ση κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας προ­χώ­ρη­σαν σήμε­ρα Τρί­τη οι βου­λευ­τές που πρό­σφα­τα απο­χώ­ρη­σαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρό­κει­ται για τους βου­λευ­τές της…