Περιήγηση: Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου

Κινηματογράφος
Γενάρης 1927: Όταν απαγόρευαν στην Ελλάδα την προβολή της ταινίας «Το θωρηκτό Ποτέμκιν»

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Πρό­κει­ται για την ασπρό­μαυ­ρη κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία του Σερ­γκέι Αϊζεν­στάιν (1898 — 1948), σοβιε­τι­κής παρα­γω­γής 1925. Θεωρείται…