Περιήγηση: Αντιδήμαρχος

Ματιές στην Επικαιρότητα
Δεν το βουλώνει κιόλας… ο Μπάντεν Μπάντεν

Η περι­φρό­νη­ση των πολι­τών, η υπο­κρι­σία και ο κυνι­σμός απο­γειώ­νο­νται με κάθε λέξη του ανεκ­δι­ή­γη­του αντι­δη­μάρ­χου Αθη­ναί­ων Νικό­λα­ου Μακρό­που­λου. Ο αντιδήμαρχος…