Περιήγηση: ΑΠΕ

Πολιτική
Κόμματα της αντιπολίτευσης που συναντήθηκαν με τους θεσμούς διαψεύδουν το ΑΠΕ για ενημέρωσή τους περί μη εφαρμογή της μείωσης των συντάξεων

Πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση προ­κά­λε­σε το τηλε­γρά­φη­μα του Αθη­ναϊ­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, σύμ­φω­να με το οποίο οι θεσμοί θεω­ρούν βιώ­σι­μο το ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα της…