Περιήγηση: Από Κοινού

Θέατρο
Αποσύμπλεξη

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Ένα στέ­λε­χος επι­χεί­ρη­σης με αρι­στε­ρό παρελ­θόν, που δεν πάει δια­κο­πές, για­τί φοβά­ται την από­λυ­ση και…