Περιήγηση: Αστέρης Αλαμπής _Μίδας

Επικαιρότητα
Η Μητέρα του Σταθμού: ένα ντοκιμαντέρ 🎥 που “σπάει κόκαλα” για τις χιλιάδες “αόρατες” γκασταρμπάιτερ μανάδες που σκανδαλωδώς αγνόησε η ιστορία

Το βίω­μα των Ελλη­νί­δων μετα­να­στριών της δεκα­ε­τί­ας του ’60, οι οποί­ες έφτια­ξαν τη ζωή τους από την αρχή στη Γερμανία,…

Επικαιρότητα
Μια “αναρχική” σάτιρα στην παράνοια της καθημερινότητας _Χτύπησες; Φταις!

Η Άντζε­λα βιώ­νει μια οδύσ­σεια στους μπο­τι­λια­ρι­σμέ­νους δρό­μους του Βου­κου­ρε­στί­ου, προ­κει­μέ­νου να πάρει συνε­ντεύ­ξεις από θύμα­τα εργα­τι­κών ατυ­χη­μά­των για λογαριασμό…

Διεθνή
Οι Λουδίτες της κοινωνικής απελευθέρωσης και ο δρόμος του σοσιαλισμού

Πρό­σφα­τα, ανέ­βη­καν αρκε­τά δημο­σιεύ­μα­τα στον αστι­κό τύπο, ανα­φε­ρό­με­να  στον λεγό­με­νο Λου­δι­σμό με πανο­μοιό­τυ­πο τίτλο “εργά­τες που κατέ­στρε­φαν μηχα­νή­μα­τα για να…