Περιήγηση: Βέτο

Σκίτσα
Γεια σας, είμαι η Νίκι Χέιλι και υποστηρίζω τη δολοφονία αθώων Παλαιστινίων…

«Γεια σας, είμαι η Νίκι Χέι­λι, Αμε­ρι­κα­νί­δα πρέ­σβει­ρα στον ΟΗΕ και υπο­στη­ρί­ζω τη δολο­φο­νία αθώ­ων Παλαι­στι­νί­ων. Στη­ρί­ζω επί­σης το Ισρα­ήλ να σκοτώνει…