Περιήγηση: Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης

Πολιτισμός
Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης, διαπρεπής Σοβιετικός αρχαιολόγος, ελληνοποντιακής καταγωγής

Επι­στή­μο­νας παγκό­σμιου κύρους, και δια­πρε­πής, ελλη­νι­κής κατα­γω­γής, ο αρχαιο­λό­γος Βίκτωρ Σαρη­γιαν­νί­δης , πέθα­νε στη Μόσχα, στις 23 Δεκεμ­βρί­ου 2013 σε…